การออกแบบสาร

การเรียนเรื่องการออกแบบสาร | Message Design

เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการออกแบบสาร และการนำไปใช้ให้เหมาะสม ทั้งทางด้านการออกแบบ เนื้อหา และผู้รับสาร รายวิชานี้มีความน่าสนใจเพราะสามารถมาปรับใช้กับการทำงานได้ ทั้งในด้านการทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทาง Social Media ต่างๆ

ในปัจจุบันการส่งสารไปยังผู้รับสาร มีหลากหลายช่องทางมากขึ้น ผู้รับสารก็มีพฤติกรรมการรับสารที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นสารที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย

ในการเรียนเรื่องการออกแบบสารทำให้สามารถเข้าใจ และมองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงในเรื่องการทำเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จึงจะส่งสารไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สาร คือ สัญญลักษณ์ทุกรูปแบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านเจตพิสัย พุทธิพิสัย และทักษะพิสัย

การออกแบบสาร คือการออกแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ทั้งตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร

การออกแบบสารในการเรียนการสอน ต้องให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่ส่งออกไป เพราะทุกอย่างมีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการใช้สี การใช้สัญลักษณ์ การใช้ภาษาต่างๆ เพราะสารที่ส่งออกไปเป็นการสื่อสารความคิดระหว่างผู้สอนไปยังผู้เรียน และต้องทำหน้าที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างของผู้เรียน

การออกแบบสารในการเรียนการสอน สามารถแบ่งย่อยได้หลายระดับ เพราะในการเรียนมีตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง การออกแบบสารให้เหมาะสมต้องคำนึงถึงผู้เรียนหรือผู้รับสาร ถ้าเป็นผู้เรียนในระดับต้นเช่น เด็กปฐมวัย การออกแบบสารก็ต้องเน้นสีสัน ดึงดูดความสนใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม ต้องเน้นเรื่องการใช้สีสันสดใส มีภาพที่สวยงาม มีลูกเล่นที่กระตุ้นความสนใจ ในการออกแบบสารสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย มีสิ่งที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันต้องคำนึงถึงเรื่องการเข้ารหัส การถอดรหัสด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการจดจำ และการนำกลับมาใช้ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนรับสารได้ดี มีความเข้าใจ จดจำได้ ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ในอนาคต

Illustration of message concept

ผู้รับสารแต่ละคน แต่ละช่วงวัย มีการเรียนรู้ การรับรู้สารที่แตกต่างกัน ภูมิหลัง สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตีความสาร และการทำความเข้าใจสาร

การออกแบบสารบางครั้งต้องระวังในเรื่องสารที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา

ในปัจจุบันมีการพัฒนาการเรียนรู้เป็นรูปแบบดิจิตัลมากขึ้น มีการเผยแพร่สารในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการออกแบบสาร มีการนำเสียงเพลง มีการนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาใช้ ทำให้มีความดึงดูด และนำเสนอได้อย่างมีสีสันมากขึ้น

ถึงแม้รูปแบบการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ทฤษฎที่ที่ช่วยในเรื่องการออกแบบสารก็ยังอยู่บนฐานความคิดเดิม นั่นคือต้องคำนึงถึงผู้รับสาร ใช้สัญลักษณ์รูปแบบที่เป็นสากล เข้าใจง่าย มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ

ดังนั้นในการออกแบบสารสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ผู้รับสาร และรูปแบบของสารก็จะถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้รับสารเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลตามมา

SMM, social media marketing concept with woman with megaphone and symbols of Internet advertising. Vector doodle illustration with icons of message, magnet, calendar, target, graphs and email

ที่มา : การออกแบบสาร / Message Design. Retrieved 20 มิถุนายน from https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU018+2017/course/

Views: 322

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like