การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

การเรียนเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design

ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล

          ในส่วนของการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ และการวิเคราะห์บริบท ซึ่งการวิเคราะห์ทั้ง 4 ประเด็นนี้ถือว่ามีความจำเป็น และสำคัญมาก ช่วยให้สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บให้มีความเหมาะสม ตรงกับพื้นฐาน และความต้องการของผู้ใช้

          การออกแบบต้องพิจารณาทั้งเนื้อหา วัตถุประสงค์ บริบท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ รวมไปถึงรูปแบบตัวอักษร การใช้สี การใช้ภาพกราฟฟิก การใช้วิดีทัศน์ การใช้ภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียง การเรียงเนื้อหาในแต่ละหน้า เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้อง และเข้าใจ เข้าถึงง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน

การพัฒนา เป็นขั้นตอนการทำเว็บให้สวยงาม การใช้ภาษาในการทำเว็บให้เหมาะสม การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างเว็บทำให้เว็บสวยงาม มีความน่าใช้ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

การนำไปใช้ ในการทำไปใช้ ต้องให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน การเรียงลำดับเนื้อหา ง่ายต่อการเข้าถึงและการทำความเข้าใจ

การประเมินผล เป็นการวัดผลว่าเว็บเพื่อการเรียนการสอนนั้น มีประสิทธิภาพช่วยในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด มีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงตรงจุดไหน การแสดงผลต่างๆ มีความชัดเจนเพียงใด เนื้อหาถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

เนื่องจากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในปัจจุบันมีการจัดรูปแบบห้องเรียนเสมือน เพื่อลดข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการเดินทาง และส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ ยังครอบคลุมถึงส่วนนี้ด้วย และเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นในการจัดรูปแบบห้องเรียนเสมือน ทำให้การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Happy students or pupils watching study webinar isolated flat vector illustration. Cartoon teacher teaching college course online. Computer education and graduation concept

การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน การนำการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้งาน จะทำให้การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น การนำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มาใช้ในการจัดทำบทเรียนประยุกต์เนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้เรียน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสนุก น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่หลากหลายให้เลือกใช้ ทั้งโปรแกรมมัลติมีเดีย โปรแกรมฟรีต่างๆ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ช่วยเตรียมความพร้อม และใช้วิธีการที่หลากหลายในการให้ความรู้ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ไม่เหมือนการเรียนในรูปแบบเดิม ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บต้องพิจารณาเรื่องการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน พิจารณาถึงประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

ในส่วนของการวัดและการประเมินผลต้องอิงตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา และไม่ทำให้ผู้เรียนเสียโอกาส ซึ่งมาตรฐานการเรียนการศึกษาในระดับต่างๆ ได้ถูกกำหนดและมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยการเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผลสามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บสะสมผลการวัดและการประเมินได้อย่างสะดวก เชื่อมต่อกับเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีอยู่แล้ว ประโยชน์ที่ได้รับก็มีหลากหลาย ทั้งง่ายและสะดวกในการเข้าถึง ได้พัฒนาทักษะทางด้านไอทีของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน สามารถจัดเก็บผลงานได้หลากหลาย สามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานได้อย่างสะดวก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู้พัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บต้องคำนึงถึง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

School children attending distance class. Monitors on desks in classroom, screen view. Flat vector illustration. Remote education, lockdown concept for banner, website design or landing web page

ที่มา : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ / WebBased Learning Design. (2565).  Retrieved 24 มิถุนายน from https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU020+2017/course/

Views: 40

Comments

comments

You May Also Like