จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา NIDA: NIDA001 การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร | Content Creation in Digital Organization สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมหาศาล มีความหลากหลายของข้อมูลสูง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีคุณค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นั้นจะถูกนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลขององค์กรได้ โดยความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลนั้น เมื่อข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมตัวกันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ช่วยให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเรียลไทม์ สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่เจาะจงสอดคล้องกับความต้องการและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้

โดยที่กระบวนการทำงานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

(1) การสร้างข้อมูล คือ ข้อมูลที่ถูกสร้างให้เกิดขึ้นจากสื่อดิจิทัลโดยโดยกลุ่มใดก็ได้ ทั้งเกิดจากด้านองค์กรที่สร้างขึ้น หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

(2) การจัดหาข้อมูล คือ การเสาะหาและการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาจัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อความต้องการ และช่วยให้นำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

(3) การจัดเก็บข้อมูล คือ บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และ

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล คือการนำข้อมูลที่จัดเก็บมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อนำเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว และทันสมัย

• สิ่งที่ได้จากการศึกษาบทเรียน

ในปัจจุบันมีสื่อมากมายที่ต้องการให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภคหันมาสนใจงานของตนหรือองค์กร ทั้งนี้สื่อที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจเท่านั้น ที่จะได้ใจหรือเป็นที่สนใจ องค์กรจึงต้องรู้วิธีสร้างสรรค์สื่อ โดยมีข้อมูลหรือ Data ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภค และทำให้มีการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยดาต้า ทั้งในเชิงแนวคิด กลยุทธ์ และทักษะ ที่สามารถนำไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือนำไปจัดทำเป็นแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ขงองค์กรในการที่จะให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภคหันมาสนใจและที่สำคัญเป็นการเพิ่มคุณค่าขององค์กรอีกด้วย

อ้างอิง : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NIDA+NIDA001+2020/about

Hits: 25

Comments

comments