“การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) เป็นทักษะที่สำคัญมาก ในการสื่อสาร การทำงาน การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพ หากเราเรียนรู้ ที่จะฟัง  เราก็จะได้ความรู้”

การฟังอย่างใส่ใจ รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างใสใจ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมไปถึงทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังอย่างใส่ใจ รวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านการดูตัวอย่างของการฟังอย่างใส่ใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการฟังอย่างใส่ใจ เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

               การฟังอย่างใส่ใจ โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ไม่ได้เป็นทุกข์ตามการฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของเพื่อน ๆ หรือ การฟังสื่อสังคมออนไลน์  ข้อแตกต่างระหว่างการฟังและการได้ยิน    ทักษะการฟังอย่างใส่ใจแสดงออกโดยการใช้คำพูด ได้แก่ การทวนความเข้าใจ การสรุปความ การแสดงความเข้าใจความรู้สึก / ความคิด  และ ทักษะการฟังอย่างใส่ใจแสดงออกโดยการใช้คำพูด ได้แก่ การถาม การใช้เทคนิคการสื่อสารทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟัง

                  ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้  เมื่อได้ศึกษา เรื่องการฟังอย่างใส่ใจอย่างละเอียดแล้ว  ทำให้รู้สึกว่า จากที่เราเคยคิดว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดี  หรือ การฟังเป็นเรื่องง่าย  ๆ ใคร ๆ ก็ฟังเป็นอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด  ในบทเรียนนี้สอนให้เราเป็นผู้ฟังที่ดี  คือ การฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ แต่ไม่ได้เอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเรื่องเล่า จากคนอื่น  ๆ ที่เล่าให้เราฟัง และ การฟังที่ดีจะต้องไม่เอาตัวเราไปจมอยู่กับเรื่องราวต่าง ๆ   

สรุปความจาก รายวิชา การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) CMU MOOC

Hits: 2

Comments

comments