“เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการตัวเองเพื่อทำงานให้มีความสุขกับการทำงาน”

รู้หรือไม่ว่าการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน, การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทำงานของตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมีเกร็ดความรู้
นำมาฝากนะคะ

การบริหารจัดการตนเอง (Self-management) คืออะไร และสำคัญอย่างไร

          ในสภาวะที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี เราก็มีอารมณ์ที่ดี เช่น มีความสุข สนุก ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา เช่น ทำงานอย่างกระตือรือร้น พูดจากับผู้อื่นอย่างสุภาพ ให้กำลังใจผู้อื่น อันนี้ยังไม่ใช่การบริหารจัดการตนเองนะคะ การบริหารจัดการตนเอง คือ เมื่อเราเจอเหตุการณ์หรืออยู่ในสภาวะที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ เรายังบริหารจัดการตนเองได้ จัดการความเครียด ความโกรธ ความตื่นเต้น และมีพลังบวกแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย การบริหารจัดการตนเองช่วยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ แม้จะเจอเรื่องราวแรงๆ มากระทบ

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

ขั้นที่ 1 เข้าใจมุมมอง คือ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 เรียกว่า บุคลิกภาพแบบเป็นคนที่เชื่อว่า ตัวเองสามารถกำหนดชีวิตทิศทาง และอนาคตของตนเองได้   กับแบบที่ 2 เรียกว่า เป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นถูกบังคับจากปัจจัยภายนอก โชคชะตา ฟ้าลิขิตตามดวง

ขั้นที่ 2 เข้าใจเป้าหมาย คือ เป้าหมายเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตที่เราสามารถกำหนดทิศทางของตนเอง กำหนดเป้าหมายชีวิต ตัวอย่างเช่น เราจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเราอาจเป็นคนที่อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุข มีความอบอุ่นหรือบางคนตั้งเป้าหมายว่า อยากจะเป็นคนที่มีอิสระทางการเงินต้องการเกษียณอายุตั้งแต่อายุยังน้อย

ขั้นที่ 3 เข้าใจบุคลิกภาพ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ บุคลิกภาพการกล้าแสดงออก กับบุคลิกภาพการเปิดกว้างทางความคิด คนที่กล้าแสดงออกอยากอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องเปิดกว้างทางความคิดด้วยถึงพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการเปิดกว้างทางความคิดที่มีอยู่ ซึ่งเมื่อคุณเปิดกว้างทางความคิดคุณสามารถใช้ประโยชน์ยอมรับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน

ขั้นที่ 4 การวางแผน คือ ในการวางแผนงานเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน และจัดการเวลาเราสามารถใช้ Planner เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานเราควรใช้เวลาในการวางแผนงานทุกวันประมาณ 10-15 นาที ว่าวันนี้จะทำอะไรขั้นตอนในการวางแผน ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการจัดเรียงลำดับของรายการงานในแต่ละวัน

ขั้นที่ 5 ประสิทธิภาพ คือ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังมีอุปสรรคที่ท้าทายและต้องการให้ก้าวข้ามถึงจะทำให้งานเกิดประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่น เรื่องขัดจังหวะ/ เอกสารและงานจุกจิก/ การสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดผล/การผัดวันประกันพรุ่ง/ความไม่แน่ใจ ความลังเล/การทำงานเกินพิกัด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องกล้าปฏิเสธ ต้องบอกอย่างสุภาพหรือทำงานของคุณให้เรียบร้อยก่อนจะทำงานของคนอื่น  เพื่อที่จัดการงานตรงนี้ให้เสร็จเพื่อทำงานให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
          การจัดการเวลา
(Time Management) คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม วันเวลาที่กำหนดประสิทธิภาพในการทำงานได้ผลลัพธ์ output
          ความสำคัญของการจัดการเวลาการบริหารเวลา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ คนปรับตนเองให้สอดคล้องกับเหตุการณ์รวมทั้งการที่ กําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ บุคคลรู้จักจัดสรรเวลา ในการทํากิจกรรมในแต่ละด้านโดยการรู้จักวางแผนและกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจของตน โดยมีการจัดระบบ การใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิต
          เทคนิคในการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายด้วยวิธี S.M.A.R.T. กล่าวคือหลักในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมีแนวทางปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ทำให้เห็นทิศทางในการปฎิบัติที่เข้าใจได้ง่าย และนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำว่า SMART นั้นเกิดมาจากแนวคิดดังนี้ ตลอดจนมีวิธีการปฎิบัติเพื่อการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของ SMART ดังนี้

          การจัดการความเครียด (Stress Management) คือ การพยายามจัดการความเครียดเมื่อมีความเครียดระดับรุนแรงเหนือการควบคุมของอํานาจจิต ดังนั้นคนทุกคนควรเรียนรูวิธีจัดการความเครียด และใชหรือฝกปฏิบัติในทุกๆ สถานการณในชีวิตประจําวันเพื่อลดปฏิกริิยาตอบสนองตอความเครียดที่รุนแรง

          สาเหตุของความเครียด เกิดจากสภาวะจิตใจที่มีการรับรู้ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่มากเกินกว่าที่จะสามารถรับมือ หรือจัดการในเรื่องต่าง ๆเช่น เรื่องการเงิน เรื่องการทำงานหรือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เป็นต้นระดับของความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและภูมิต้านทานของร่างกายรวมไปถึงระบบการทำงานของหัวใจและระบบประสาทส่วนกลาง

แนวทางในการลดความเครียด ซึ่งจะมีวิธีลดความเครียดโดยใช้เทคนิค 4A’s ในการหยุดความเครียดเครียดมีอยู่ 4 วิธี หรือเรียกว่า 4A ประกอบด้วย Avoid หลีกเลี่ยง/Alter ปรับเปลี่ยน/Adapt ปรับตัว และ Accept ยอมรับ

          การจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication Management) คือ ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ความเข้าใจที่ตรงกันจากบุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรืออีกสถานที่หนึ่งความสำคัญของการสื่อสาร คือการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร เพราะว่า ทักษะในการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตและในการทำงาน แม้ว่าเราจะมีความคิดไอเดียดีแค่ไหนก็ตามหากไม่รู้จักที่จะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ที่ต้องระวังไปมากกว่านั้นคือ การสื่อสารที่ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดปัญหาขึ้นและทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้

          เป้าหมายของการสื่อสาร คือ การที่ผู้ส่งสารมีเป้าหมายให้ผู้รับสารได้ทราบถึงความต้องการของตนหรือผู้ส่งสารว่าผู้ส่งสารนั้นต้องการสื่อในรูปแบบใดอาจจะมุ่งให้ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ผู้ส่งสารได้กำหนดไว้หรือมุ่งให้เกิดผลทางจิตใจ หรือทางอารมณ์ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการพูด การเขียน หรือการใช้สัญลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ผู้ทำงานร่วมกันในองค์กรรับทราบและรับรู้สิ่งที่ต้องการสื่อสารได้สำหรับในแง่ความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรหรือที่เรียกว่า SMCR Model  ประกอบด้วย Sender หรือผู้ส่งสาร /ข้อมูล Message นะครับ ตัวข่าวสาร/ตัว C คือ Channel หรือช่องทางในการสื่อสารและC คือ Receiver หรือตัวผู้รับสารและสุดท้ายผู้รับสารอาจมีการส่งข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback มาให้ด้วยก็จะแสดงถึงองค์ประกอบของการสื่อสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ที่มา https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:TU+TU004+2021/course/

เนื้อหาจากรายวิชาของTU: TU004
การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ | Self-Management for professional productivity
เจ้าของผลงาน ชื่นณัสฐา  เสนาะโสตร์

Views: 166

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like