การจัดการความรู้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์การนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ กล่าวคือยิ่งบุคลากรสามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างสรรค์ ประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ในองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก้าวทันต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นองค์การจึงควรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งจะท าให้การ ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปันความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะส่งผลให้บุคลากรสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ใช้ความรู้ที่ต้องการได้ทันเวลา รวดเร็ว และนำมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งปรับปรุงขับเคลื่อนงานตามนโยบาย พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ความหมายของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การ สามารถเข้าถึงคว ามรู้และพัฒน าตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

องค์ประกอบของการจัดการความรู้

 องค์ประกอบที่สำาคัญของการจัดการความรู้ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยต้องเชื่อมโยงและบูรณาการ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมประกอบด้วย คน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

ประโยชน์ของการจัดการความรู้

การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การจะช่วยก่อให้เกิดคุณประโยชน์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้ มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการ พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็วและดีขึ้น ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน

Visits: 32

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.