การจัดการความรู้ 

การเรียนเรื่อง การจัดการความรู้ | Knowledge Management

ในปัจจุบันการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทในการเรียน และการทำงาน มีผู้ให้ความสนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ทั้งนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน โดยในการจัดการความรู้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำงานร่วมกันจำเป็นต้องตระหนักถึงความจำเป็นของเรื่องนี้ และทราบในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกคนในองค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือในการทำให้การจัดการความรู้สำเร็จเป็นไปดังเป้าหมายขององค์กร  

          การจัดการความรู้มีความสำคัญในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร จะช่วยพัฒนาให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในที่สุด

          ซึ่งในส่วนของการจัดการความรู้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร แนวคิดนี้จึงจะสำเร็จลุล่วงได้ ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และไม่หลงทาง

          การจัดการความรู้จำเป็นต้องมีการให้ความหมายที่ชัดเจนเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน โดยหมายถึงการจัดการความรู้ในตัวบุคคลทำออกมาในรูปแบบที่สามารถให้คนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ได้ ทำให้ทักษะต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ และสามารถนำไปใช้งาน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งความรู้ในตัวบุคคลที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นมาจากการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดกันมา หรือจากประสบการณ์ที่สะสมมา เมื่อถ่ายทอดออกมาแล้วจึงกลายเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน และยังเป็นการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มองเห็นความสำคัญของทุกคนในองค์กร มองเห็นภาพความเป็นจริงที่ว่า องค์กรต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า

          นอกจากการให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะละทิ้งไม่ได้อีกปัจจัยหนึ่ง คือเอกสาร ควรต้องมีการนำเอกสารที่มี มาถอดบทเรียน และทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ซึ่งจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีในการสอนคนรุ่นใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นเก่า สามารถเอาความรู้ที่มีประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนางานได้

          โดยองค์กรแห่งการจัดการความรู้นั้น เริ่มจากการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มทำงาน และส่งผลถึงการพัฒนาองค์กร ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          ในส่วนของการจัดการความรู้นั้นจะช่วยให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยพัฒนาต่อยอดมาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ ทำให้มีการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

          ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กล้าที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆ  โดยมีฐานจากประสบการณ์ของตนเองหรือบุคคลในองค์กร และสามารถถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุดแล้วการจัดการความรู้ก็ต้องอาศัยทั้งบุคลากร และวิธีการควบคู่กันไป ต้องมีการปรับคนให้เหมาะสมกับวิธีการ และปรับวิธีการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา

          ในกระบวนการของการจัดการความรู้ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อเป็นแผนที่แนวทางในการปฏิบัติ ทำให้บุคคลในองค์กรมองภาพรวมในทิศทางเดียวกัน โดยต้องเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมของบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการความรู้ ทำความเข้าใจร่วมกัน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถสรุป ประเมินผลเพื่อให้เห็นความคืบหน้าได้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการทำงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

          เมื่อได้มีการจัดการความรู้จนได้เป็นองค์ความรู้ออกมาแล้ว ก็ต้องมีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นการเก็บรักษาองค์ความรู้ที่มีให้อยู่คู่กับองค์กร ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ แต่องค์ความรู้จะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อถึงเวลาจำเป็น และสามารถเป็นบทเรียนให้กับบุคลากรคนอื่นๆได้ สามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่ขึ้นกับตัวบุคคล เวลา และสถานที่

 

ที่มา : การจัดการความรู้ / Knowledge Management. (2565).  Retrieved 24 มิถุนายน from https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU019+2017/course/

Comments

comments