ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
“สำนักงานสีเขียว (Green office) “ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ 6.1 การจัดซื้อสินค้า

สำนักงานจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบถึงคุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทราบได้จากฉลากที่ติดบนตัวสินค้า เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เป็นต้น
 
         มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าอย่างชัดเจน เป็นพนักงานที่มีความเข้าในเรื่องการจัดซื้อสินค้าเป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่แล้ว และเมื่อมีการจัดซื้อจะมีการตรวจสอบรายการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนทุกครั้ง ดังรายชื่อ 

        และสามารถค้นหาและระบุแหล่งที่มาของรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เช่น
สินค้าตะกร้าสีเขียว                   สืบค้นข้อมูลได้จาก go.pcd.go.th 
หน่วยงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สืบค้นข้อมูลได้จาก www.tei.or.th/index-th.html
สินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูล  http://ptech.gp.pcd.go.th  
สินค้าฉลากเขียว                      สืบค้นได้จาก http://www/tei.or.y\th/greenlabel/labs.html
ฉลาก SCG eco value                สืบค้นได้จาก 
                                           https://www.scg.com/th/05sustainability_development/eco-value.html
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน สืบค้นได้จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/                                                                  reduction_is/reduction_is.pnc
ฉลากลดคาร์บอน                     สืบค้นได้จาก  http://www.tei.or.th/carbomreductionlabel/rule.html
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5            สืบค้นได้จาก http://label5.egat.co.th/new58/?lang=en    
รวมทั้งได้จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน  

Green card application
แอปเดียว เขียวทั่วไทย Green Card Appplication

  เป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในธีม 24 hours Eco Life และสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมายจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรม ที่เข้าร่วมรายการ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถสะสมคะแนน ได้จากการไม่รับถุงพลาสติก หรือการนำแก้วส่วนตัวไปซื้อเครื่องดื่ม โดยการอัพโหลดใบเสร็จที่มีระบุว่าไม่รับถุงพลาสติก ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อใบเสร็จ หรือนำแก้วส่วนตัวในการซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อแก้ว เช่นกัน

        ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน (1 ตุลาคม 2561-31 พฤษภาคม 2562) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวม 14 รายการ ดังนี้
     1. แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร ICOM
     2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์
     3. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนตุลาคม 2561
     4. ซองขยายข้าง
     5. กระดาษ A4 80 แกรม
     6. แบตเตอรี่อัลคาไลน์      
     7. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนพฤศจิกายน 2561        
     8. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนธันวาคม 2561
     9. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนมกราคม 2562ุ
    10. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนกุมภาพันธ์ 2562
    11. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนมีนาคม 2562
    12. ค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH เดือนเมษายน 2562
    13. โทรทัศน์สี                                               
    14. เสื้อโปโล (Cool Mode)
รวมงบประมาณการจัดซื้อทั้งสิ้น 1,139,840 บาท  และงบประมาณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 945,727 บาท
ดังนั้น ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 82.97
และยังมีการเบิกวัสดุสำนักงานของพนักงาน (ตุลาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) รวม 79 รายการ คิดเป็นเงิน
13,583.94 บาท คิดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 4,901.14 บาท
คิดเป็นร้อยละ 36.08 
6.1 การจัดซื้อสินค้า 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถค้นหารายการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสามารถระบุแหล่งข้อมูลได้ และมีบัญชีรายชื่อสินค้า และแจ้งขอความร่วมมือในการสั่งซื้อ6.1.1-1-ผู้รับผิดชอบ

6.1.1-2-ค้นหารายการสินค้า

6.1.1-3-บัญชีรายชื่อสินค้า

6.1.1-4-ขอความร่วมมือส่วนพัสดุ
2. ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6.1.2-ร้อยละการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3. ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6.1.3-ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน
สินค้าที่รองรับฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ Panasonic AA/AAA
รุ่น LR6T AA

เครื่องหมายการค้า: Panasonic

 การรับรองตะกร้าเขียว
โทรทัศน์สี
โทรท้ศน์สี 
SONY 55X7500F
88cea9de40220b1104e45cce4834ea04
เสื้อโปโล (Cool Mode)
เสื้อ POLO สีเหลือง COOL MODE  ปักตราสัญลักษณ์

เกณฑ์ 6.2 การจัดจ้าง

สำนักงานยังต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาดำเนินการตามความประสงค์ของหน่วยงาน เช่น การก่อสร้างหรือการต่อเติมอาคาร การซ๋อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องได้รับการคัดเลือกและมั่นใจว่ามีการดำเนินการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่มีการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้มีส่วนบริการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดจ้างบริการ ดังนั้นจึงได้จัดทำบันทึกขอความร่วมมือกับส่วนบริการกลางในการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงปีที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่มีการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้มีส่วนบริการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดจ้างบริการ ดังนั้นจึงได้จัดทำบันทึกขอความร่วมมือกับส่วนบริการกลางในการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร 
 
ในส่วนของแม่บ้านที่ประจำสำนักงาน พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ จะเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ส่วนบริการจะกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน 
 
ด้านการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ไม่มีกิจกรรมในส่วนนี้  แต่ในหน่วยงานมีห้องประชุมสำหรับให้บริการบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Meeting) เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้ห้องประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2 การจัดจ้าง 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6.2.1-ขอความร่วมมือส่วนบริการกลาง
2. ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงาน6.2.2-ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

6.2.2-แบบฟอร์มตรวจสอบพนักงานทำความสะอาด
3. ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน)แนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมสีเขียว