ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “สำนักงานสีเขียว (Green office) “ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน

เกณฑ์ 5.1 อากาศในสำนักงาน

ภายในอาคารสำนักงานที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน  หรือต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ สิ่งเจือปนเหล่านั้น เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย ควันบุหรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับปรุงสำนักงาน เช่น การทาสี การเจาะผนัง เป็นต้น และแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศบริเวณรอบนอกสำนักงาน ดังนั้นสำนักงานจะต้องมีการจัดการอากาศภายในสำนักงานให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เกิดความสบายในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
               1. มีการจัดทำแผนการดูแลรักษาอุปกรณ์ ได้แก่ ส่วนของเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) เครื่องฟอกอากาศ ห้อง พื้นห้อง เพดาน ม่าน มูลี่ พรมปูพื้นห้อง อุปกรณ์เคร่ื่องใช้ที่มีในสำนักงาน

 

การจัดทำมาตรฐานการใช้ การดูแลอุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน
การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
               การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษอากาศภายในสำนักงาน รณรงค์ไม่สูบบุหรี่และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม และการจัดการมลพิษภายนอกสำนักงาน และการกำจัดแมลง  ทุกกิจกรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษาโดยคณะทำงานหมวด 5 และมีกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 

 

64357352_471931216913224_7356658432583139328_n
ตาข่ายดักนกช่องลมบนหลังคา
กำจัดมูลนกที่อาศัยอยู่บนหลังคา
ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศท่ี่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา  ยกเว้นการสื่อสารโดยการทำป้ายให้รถที่จอดรอบริเวณลานจอดรถดับเครื่องยนต์ขณะรอ เพื่อควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงานทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถไฟฟ้า

 

ป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถ
ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้าอาคาร
จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ และติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
ป้ายห้ามสูบบุหรี่
พื้นที่จัดไว้สำหรับสูบบุหรี่
พื้นที่จัดไว้สำหรับสูบบุหรี่
ป้ายบ่งชี้พื้นที่สูบบุหรี่
5.1 อากาศในสำนักงาน 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
1) มีแผนการดูแลรักษาแผนปฏิบัติงาน_14_03_62
2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการรักษาแผนปฏิบัติงาน_14_03_62
3) มีการปฏิบัติตามที่กำหนดมาตรฐานS7-4
4) ต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างครบถ้วน
2. มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนดกำหนดบริเวณการสูบบุหรี่1

ระเบียบการสูบบุหรี่

รณรงค์ไมสูบหุรี่1
รณรงค์ไมสูบหุรี่2
3. ความสำเร็จในการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

เกณฑ์ 5.2 แสงในสำนักงาน

สำนักงานจะต้องมีการจัดการให้แสงในสำนักงานเพียงพอต่อการทำงาน  ตามลักษณะของงานแต่ละประเภท เช่น งานที่มีความละเอียดระดับความเข้ม แสงควรเพิ่มขึ้น งานที่ปฏิบัติโดยผู้มีอายุมากจะต้องการแสงสว่างมากกว่าผู้ที่เป็นหนุ่มสาว เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีการทำความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึงแผงสะท้อนแสงอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุ่นจับทำให้ความสว่างลดลง และทำให้สายตาเสื่อมสภาพได้

5.2 แสงในสำนักงาน

           ในด้านแสงสว่างในอาคารสำนักงาน  คณะทำงานหมวด 5 ได้จัดแผนการดำเนินงานในด้านการวัดค่าของแสงสว่างในอาคาร  โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว การตรวจวัดอากาศ แสง เสียงในอาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 แต่ยังไม่ได้การดำเนินการจากสำนักวิชาฯ  ดังนั้นคณะทำงานจึงได้ดำเนินการยืมอุปกรณ์มาจากหน่วยงานดังกล่าว  โดยได้ศึกษารายละเอียดและการอ่านค่าจากผู้เชี่ยวชาญมาจากสำนักวิชาฯ และตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด คือเครื่องมือวัดแสง  Lux Meter รุ่น Foot Candle Lux Meter 407026  ปรากฎผลดังนี้
      ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทั้งหมดที่ตรวจวัดในสำนักงาน จุดที่วัดทั้งหมดจำนวน 264 จุด จุดที่ผ่านตามกฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน 155 จุด จุดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 109 จุด
ข้อเสนอแนะ สำหรับจุดที่มีความเข้มของแสงสว่างไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้นั้น ควรดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และทำการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
5.2 แสงในสำนักงาน 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจวัดเฉพาะจุดLUXMAP_CLM-Floor-1-3
2) เครื่องวัดแสดงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบคุณสมบัติเครื่องวัดแสง
3) ผลการตรวจวัดจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ
4) ผู้ที่ตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เกณฑ์ 5.3 เสียง

สํานักงานจะต้องมีการจัดการให้มีสภาวะเรื่องเสียงในสำนักงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสำนักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสำนักงานที่อาจส่งผลภายในสำนักงานได้  หากร่างกายได้รับเสียงดังมากเกินขีดจำกัดของร่างกาย และอยู่ในรูปแบบหรือเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบได้ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เช่น การทำลายอวัยวะรับการได้ยิน การทำให้เกิดความรำคาญ ขาดสมาธิในการทำงานให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โรคเครียด หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือโรคร้ายต่าง ๆ ได้

5.3 เสียง

จากการสำรวจของคณะทำงาน เสียงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานอาจจะเกิดจากการส่งเสียงดังของผู้ใช้บริการในห้องสมุด เกิดจากมลพิษทางภายนอกอาคาร คือ การใช้เสียงในการขับขี่ของรถไฟฟ้า (เสียงถอยหลัง) ที่จอดอยู่บริเวณทางเข้าประตูลานจอดรถ ชั้น 1 จะส่งเส่ียงจนส่งผลต่อสมาธิการทำงานของบุคลากร 
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการหมวดได้จัดทำรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา

ป้ายการใช้เสียงในห้องสมุดและสำนักงาน

มาตรการจัดเสียงดัง
จากภายนอกจากรถ
ที่มาจอดรอ
และจากสัญญาณเสียงรถไฟฟ้า
โดยการติดป้ายและลดเสียง

5.3 เสียง 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. ความสำเร็จในการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักงานอากาศ-แสง-เสียง
Picture งดการใช้เสียง
2. ความสำเร็จในการจัดการเสียงดังจากภายนอกที่ส่งผลต่อสำนักงาน

เกณฑ์ 5. 4 ความน่าอยู่

สำนักงานจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้มีความน่าอยู่ การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีและเหมาะสม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทำกิจกรรม 5ส การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ (เช่น หนู นก แมลงสาบ) เป็นต้น จะมีส่วนช่วยให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

5.4 ความน่าอยู่

คณะทำงานได้จัดทำโครงการผังของสำนักงานของอาคารทั้ง 3 ชั้น รวมทั้งบริเวณภายนอก  และยังมีการจัดส่วนทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ สวนบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า  สวนบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 สวนห้องสมุดในสวน สวนในอาคารห้องสมุด  งบประมาณ 10,000 บาท และคณะทำงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
 
จัดสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคาร

มีการทำกิจกรรม 5ส ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

เครื่องมือ 5ส ช่วยในการเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานทั้งพื้นที่บริการ และพื้นที่สำนักงาน มีแม่บ้านดูแลอย่างทั่วถึง และมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลพื้นที่กันอย่างชัดเจน และมีตารางการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานบริการกลางอย่างสม่ำเสมอ 
การใช้สอยพื้นที่ของอาคารบรรณสาร มีการกำหนดและจัดแบ่งไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดกลางและเป็นหน่วยสนับสนุนด้านการผลิตสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนเป็นพื้นที่ให้บริการ พื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีแผนผังบอกอย่างละเอียดและชัดเจน ดังนี้  
พื้นที่ใช้สอยอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการใช้พื้นที่ทั้งหมด 10,854 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย รวม 8,489 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 78.21) พื้นที่สัญจรและบริการ รวม 2,365 ตารางเมตร
(คิดเป็นร้อยละ 21.79) ปัจจุบันมีการใช้สอยพื้นที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการกับผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด 

                         ชั้น 1                                                    ชั้น 2                                                    ชั้น 3

          (มีพื้นที่ใช้สอย 3,000 ตร.ม.)                       (มีพื้นที่ใช้สอย 3,553 ตร.ม.)               (มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  1,936 ตร.ม.)

   
การใช้สอยพื้นที่ของอาคารบรรณสาร ในส่วนของพี้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง นั้นจะดูแลโดยแม่บ้าน แต่ยกเว้นพื้นที่สีเขียวที่จะมีคณะทำงานระเบียงบรรณ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดูแลรักษา ปรับปรุงให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงาน 5ส อย่างจริงจังทั้งการดำเนินงานและการตรวจประเมินจากคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ 
                 ดังนั้นการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ดังกล่าว มีการดูแล ร้อยละ 100
           มีการตรวจสอบและควบคุมสัตว์พาหะนำโรค และได้ดำเนินการดังนี้
5.3 ความน่าอยู่ 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน โดยต้องดำเนินการดังนี้แผนปฏิบัติงาน_14_03_62

สรุปการประชุมครั้งที่ 2-62 จัดสวน ปรับปรุงพื้นที่
1) จัดทำแผนผังสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร
2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไปการตรวจเช็คสภาพแวดล้อม - รจนา

ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม-ชั้น-3-กุล (1)

ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม-วิรัตน์ ชั้น-1

ตารางตรวจเช็คชั้น 1 บริการ นาวิน clm

ตารางตรวจเช็คชั้น 2 บริการ จริยา เบญจา clm

ตารางตรวจเช็คสภาพแวดล้อมบริเวณชั้น-1 ปอ นุ ศักดิ์
3) มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบตารางปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด-จารี

ตารางปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด-จิรพรรณ

ตารางปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด-ณัฐวุฒิ

ตารางปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด-สมพร

ตารางปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด-สุกัญญา
4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคงรักษาไว้สำนักงานและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน_14_03_62

สรุปการประชุมครั้งที่ 2-62 จัดสวน ปรับปรุงพื้นที่
2. ร้อยละของการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ร้อยละของการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียวขอความร่วมมือสถาปัตในการจัดสวน
4. มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและการดำเนินการได้ตามที่กำหนดสรุปการประชุมครั้งที่ 1-62 ตรวจเช็คสภาพพื้นที่ clm

การตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน้ำเชื้อทั้งหมด
สรุปการประชุมครั้งที่ 1-62 ตรวจเช็คสภาพพื้นที่ clm

การตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน้ำเชื้อทั้งหมด
nlib.wu.ac.th/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/กำจัดขี้นก-2.pdf">กำจัดขี้นก (2)

ตาข่ายป้องกันนกพิราบ (1)

ป้องกันปัญหาจากนกพิราบ (1)

มูลนกพิราบ (2)

เกณฑ์ 5. 5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

สำนักงานจะต้องมีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มีการอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีหน้าที่โดยตรง ในปีนี้ได้มีการอบรมซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยวิทยากรจากคือ นายสุชาติ หนูโสดและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการฝึกอบรมจะมีทั้งให้ความรู้และทดลองปฏิบัติจริง 
           ในการฝึกอบรมมีพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 42 คน จากบุคลากรทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 และมีการทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้้ google form เพื่อทดสอบความรูู้ของบุคลากรที่เข้าอบรม ผลการทดสอบ ปรากฎว่ามีผลการทดสอบร้อยละ 80.80

 

มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินกิจกรรมทุกปี และพนักงานที่ไม่ติดภารกิจใด จะต้องเข้าร่วมอบรมด้วยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  รวมทั้งได้มีการตรวจสอบการใช้งานด้วยอยู่เสมอ เนื่องจากมีการตรวจ 5ส ซี่งมีความเกี่ยวเนื่องในการตรวจสอบ 
5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟแผนปฏิบัติงานการซ้อมอัคคีภัย
2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมดรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมป้องกันอัคคีภัย 61
3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) มีการอบรมและการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดพร้อมแสดงหลักฐานเชิญวิทยากรภายในม.สีเขียว 61


เชิญวิทยากรภายในม.สีเขียว 61

ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร 61

สรุปกิจกรรม 61

หนังสือเชิญวิทยากรเทศบาลนครฯ 60

หนังสือเชิญวิทยากรเทศบาลนครฯ61
5) มีการจัดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
6) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงานเส้นทางหนีไฟ
7) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
2. มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานเข้าใจแผนฉุกเฉินแผนปฏิบัติงานการซ้อมอัคคีภัย