ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
สถิติการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคน

ปี 2560

การใช้ไฟเฉลี่ย/คน

11.22

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย

3.55

ปี 2561

การใช้ไฟเฉลี่ย/คน

18.38

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย

3.67

ปี 2562

การใช้ไฟเฉลี่ย/คน

?????

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย

?????