วันสิ่งแวดล้อมโลก : ศูนย์บรรณฯชวนกันรักษ์โลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน 2565
World Environment Day 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2565  จัดขึ้นมาเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุก ๆ ระบบ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในบทบาทของหน่วยงานสีเขียวทีดำเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ซึ่งเป็นสำนักงานที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้ทรัพยากรภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี​

Leave a Reply

Your email address will not be published.