รับการประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และจากส่วนกลาง รวม 5 คน ได้ร่วมกันประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หมวด ได้แก่

ในการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ จะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานรูปแบบวงจร PDCA ทุกหมวด โดยตรวจสอบจากหลักฐานการดำเนินงานและการลงพื้นที่จริงของแต่ละหมวด ผลการประเมินได้รับข้อเสนอแนะที่จะต้องนำไปปรับปรุงหลายด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.