หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "สำนักงานสีเขียว (Green office) " ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ 1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจะต้องกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุ่งมั่น และหลักการในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม นโยบายจึงเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการของสำนักงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสำนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้สนใจทั่วๆไป พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะท้อนให้เห็นสภาวะและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะให้รับทราบทั่วถึงกัน
        มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา รวม 3 ชั้น ขนาด 10,854 ตารางเมตร  
ชั้น 1 มีพื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร
ชั้น 2 มีพื้นที่ใช้สอย 3,343 ตารางเมตร
ชั้น 3 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  1,936 ตารางเมตร และรวมถึงพื้นที่ที่เป็นทางสัญจร และบริการ รวม 2,365 ตารางเมตร 
และดำเนินกิจกรรมและโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการตามที่หมวดทั้ง 6 หมวดกำหนดไว้

     ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินการประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเรื่องนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้บริหารสำนักงานคือผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และได้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรครั้งที่ 2/2561เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นในสำนักงาน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและเป็นการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้องในและนอกสำนักงานโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประกาศ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ facebook page และ LINE สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) คลิปสั้น ๆ ผ่านช่อง youtube และการประชุมพนักงานในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบช่องทางการตามที่กำหนดไว้ และมีการติดตามจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนร่วมตามที่ระบุในการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานใน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารสำนักงานสีเขียว

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ดร.ฐิมาพร เพ็ชรแก้ว

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. ประหยัดพลังงาน

3. จัดซื้อ/จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. เน้นพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน

5. สร้างจิตสำนึก

6.เน้นหลัก 3R
ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน

8. พื้นที่สีเขียว

9. บำรุง รักษาและปรับปรุงอาคาร

10. สื่อสารให้ทราบทั่วกัน

11. ทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสำนักงานสีเขียว
          มีแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี โครงการการดำเนินงานสีเขียว ปี 2561 โดยระบุรายละเอียดการดำเนินงานทุกหมวด  ระบุช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม และมีโครงการ/ย่อยของทุกหมวดที่ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย ดังนี้
        ในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี มีการจัดทำโครงการ และกิจกรรมที่ชัดเจน พร้อมทั้งได้ระบุรายละเอียดการดำเนินงานทุกหมวด  ระบุช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม และมีโครงการ/ย่อยของทุกหมวดที่ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย ดังนี้
  1)  สำนักงานลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบุคคลและองค์กรจากปี 2559 ร้อยละ 2
  2)  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมากกว่าร้อยละ 80  และตระหนักในการใช้              ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
  3) มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของกิจกรรม/โครงการมากกว่า 6 ช่องทาง
  4) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 5                     5) ปริมาณการใช้พลังงานน้ำ ลดลงร้อยละ 2
  6) ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1                 7) ปริมาณการใช้กระดาษ ลดลงร้อยละ 5
  8) ปริมาณของเสีย ลดลงร้อยละ 2                                      9) ปริมาณการใช้ทรัพยากรอื่น ลดลงร้อยละ 2
10) ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ มากกว่าร้อยละ 5
11) มีปริมาณการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 50               
12) บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
13) มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น มากกว่าร้อยละ 50 
1 %
ลดก๊าซเรือนกระจกจากปี 2559
1 %
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
1 %
ปริมาณการใช้พลังงานน้ำลดลง
1 %
ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดลง
1 %
ปริมาณของเสียลดลง
1 %
ปริมาณการใช้ทรัพยากรอื่นลดลง
1 %
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ มากกว่า
1 %
มีปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่
1 %
มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. กำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานแผนผังขอบเขต
2. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมนโยบายสิ่งแวดล้อม
3. มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปีตารางการดำเนินงาน
4. มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก โครงการสำนักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกณฑ์ 1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

การกําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศักยภาพในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสํานักงาน

1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

          มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสำนักงาน คณะกรรมการเป็นตัวแทนของทุกฝ่าย/งานและดำเนินกิจกรรมและโครงการตามที่กำหนด ครอบคลุมทุกหมวด และมีการกำหนดอำนาจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. คณะทำงานด้านการสื่อสารและปลูกจิตสำนึก
3. คณะทำงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
4. คณะทำงานการจัดการของเสีย
5. คณะทำงานสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
6. คณะทำงานการจัดซื้อและจัดจ้าง 
คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในหมวดที่ตนเองรับผิดชอบและในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานสีเขียวได้เป็นอย่างดี  

เกณฑ์ 1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานจะต้องทําการทบทวนของฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นส่วนจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะได้ทราบความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสํานักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือสร้างความสะดวกและพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบฯ รวมทั้งการให้การสนับสนุนของพนักงานในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ และยังแสดงให้พนักงานเห็นว่าผู้บริหารยังให้ความสําคัญและสนใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน  สํานักงานอยู่ซึ่งทําให้ระบบยังดํารงอยู่อย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพนักงานในการเอาใจใส่ระบบการจัดการ ดังกล่าว และทําให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ทําขึ้นนั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

        ผู้บริหารและคณะกรรมการหมวดได้ทบทวนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการแต่ละหมวดจะมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมกิจกรรมที่ดำเนินการและมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการระบุปัญหาด้านการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสียของแต่ละกิิจกรรม และมีการระบุปัญหาทางตรงและทางอ้อม ปัญหาผิดปกติ และมีพิจารณาไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม   

         หลังจากนั้นคณะกรรมการแต่ละหมวดได้จัดทำรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ จัดลำดับความสำคัญและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้

สไลด์1
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญตารางระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตารางประเมินปัญหาฯ ด้านทรัพยากร
ตารางประเมินปัญหาฯ ด้านมลภาวะ
3. มาตรการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
--- มาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง
--- มาตรการประหยัดพลังงานอื่น ๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงานมาตรการประหยัดทรัพยากรอื่น
--- มาตรการการใช้ห้องประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้องประชุมสีเขียว

เกณฑ์ 1. 4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  จะพิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความครบถ้วนของกฎหมายและข้อกำหนดทีเ่กี่ยวข้องที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสำนักงาน

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         มีการจัดทำทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมปี 2561 โดยพิจารณากฎหมายที่จะต้องนำไปใช้ นำประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการระบุประเด็นปัญหามาพิจารณาเพื่อคัดเลือกกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ ได้แก่ กฎหมายควบคุมมลพิษอาคาร น้ำ การจัดการขยะ อัคคีภัย แสงสว่าง บุหรี่ เป็นต้น โดยผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและบอกที่มาที่น่าเชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ที่รวบรวมกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)(http://www.shawpat.or.th)เป็นต้น และสามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

ทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อ

รวมทั้งได้ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานครบถ้วน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ได้แก่
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย
จุดรวมพลในการซ้อมหนีไฟและดับเพลิง
การตรวจวัดค่าแสงสว่างในอาคาร
โปรแกรมควบคุมระบบปรับอากาศ
การซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำทุกปี
การติดตั้งหลอดไฟ LED
เขตกำหนดการสูบบุหรี่
เส้นทางหนีไฟภายในอาคาร

การคัดแยกขยะตามประเภทที่กฎหมายกำหนด

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์การประเมินหลักฐานการดำเนินการ
1. มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมายเอกสารแนบ 1 ป้ายแสดงจุดรวมพล
เอกสารแนบ 2 โครงการซ้อมอัคคีภัย
เอกสารแนบ 3 เส้นทางหนีไฟของอาคารบรรณสารฯ
เอกสารแนบ 4 ป้ายบอกทางหนีไฟ
เอกสารแนบ 5 ตรวจวัดแสงสว่าง
เอกสารแนบ 6 ภาพถังขยะตามจุดต่างๆ
เอกสารแนบ 7 โครงการติดตั้งหลอด LED และเชื่อกชักกระตุก
เอกสารแนบ 8 โปรแกรมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
เอกสารแนบ 8 โปรแกรมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเอกสารแนบ 9 เขตกำหนดการสูบบุหรี่

เกณฑ์ 1. 5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

       สำนักงานจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากที่มีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมปฏิบัติงาน และผลที่ได้จะนำไปสู่การจัดการเพื่อลด การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานในอนาคตต่อไป

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หมายถึง ก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนหรือรังสีอิินฟาเรดได้ดี 

ก๊าซเรือนกระจกมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ก๊าซเรือนกระจกที่ควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มี 6 ชนิด คือ 1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 2) ก๊าซมีเทน (CH4) 3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 4) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) 5) ก๊าซเพอร์ฟลูออไรด์ (PFC) และ 6) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6 ) การคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission and Removal) เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสำนักงาน โดยแบ่งกิจกรรมที่ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเป็น 3 ประเภท ดังตาราง

การจัดการและจัดเก็บก๊าซเรือนกระจก

– จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายเดือน รายปี โดยบันทึกลง ระบบ Carbon Footprint ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
– การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้สูตร ดังนี้
– การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (KgCO2/เดือน) = ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) × ค่า Emission Factor (EF)                              – เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี 2559-2561

เป้าหมายของสำนักงาน กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากปี 2559 ลงมาร้อยละ 2  แต่ผลจากการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายเดือน รายปี 2559-2561 ปรากฎว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกปรากฎผลดังนี้ 

ปริมาณ 676.45 tCO2e  ปี 2560 มีปริมาณ 424.58 tCO2e และปี 2561 มีปริมาณ 772.42 tCO2e ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากระบบ air cool เป็นระบบ water cool (ซึ่งใช้น้ำในการทำงาน)  และการเปิดให้บริการห้องสมุดเปิดยาวนานขึ้น และมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท

ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
รวม

GHG

2559
11.74
606.72
57.99
676.45

GHG

2560
8.70
398.05
17.83
424.58

GHG

2561
0.00
772.42
0.00
772.42

หน่วย

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
tCO2e
tCO2e
tCO2e
ลำดับประเภทการปล่อยและดูดกลับลักษณะกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรม
1ประเภทที่ 1 :
ปล่อยและดูดกลับทางตรง
– การเผาไหม้อยู่กับที่
– การเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต
– การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่
– การรั่วไหล
– การเผาไหม้ชีวมวล
– การใช้ยานพาหนะ
– การบำบัดน้ำเสีย
2ประเภทที่ 2 :
ปล่อยและดูดกลับทางอ้อม
– การใช้พลังงานไฟฟ้า
(เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โรงไฟฟ้า)
– การใช้ไฟฟ้า
3ประเภทที่ 3 :
ปล่อยและดูดกลับทางอ้อมอื่น ๆ
– กิจกรรมที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2– การใช้น้ำ
– การใช้กระดาษ
– การผลิตของเสีย เช่น ขยะ

เกณฑ์ 1. 6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานจะต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้สำนักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ และเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานจะต้องกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6 แผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสีเขียว

         โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานศูนย์บรรณสารฯรายงานโครงการ-Green-Library-Carbon-Footprint-และมาตรการประหยัดพลังงานโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานศูนย์บรรณสารฯ  โครงการสำนักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมย่อย ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่

  1. โครงการสำนักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  2. โครงการการประเมิน Carbon Footprint  และมาตรการประหยัดพลังงาน  
  3. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานศูนย์บรรณสารฯ  โดยคณะทำงานหมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  4. โครงการถังหมักรักษ์โลก 
  5. โครงการถังหมักรักษ์โลก เพื่อเป็นปลายทางของขยะเปียก  โดยคณะทำงานหมวด 4 การกำจัดของเสีย
 6. กิจกรรมหิ้วปิ่นโตใส่อาหารและกล่องอาหารปันเพื่อน เพื่อลดขยะในสำนักงาน  โดยคณะทำงานหมวด 4 การจัดการของเสีย
     ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบจะมีการติดตามความก้าวหน้า  โดยการประชุมร่วมกัน หรือปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ และหากพบว่าการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายจะมีการทบทวน ค้นหาสาเหตุ และหากแนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการ  และเผยแพร่ให้พนักงานในสำนักงานได้ทราบและปฏิบัติตาม  
วัน เวลาประชุม (หมวด 3)สรุปประเด็นของการประชุมแต่ละครั้งเจ้าของงานหลักฐานการอ้างอิง
June 13, 2561ครั้งที่ 1/2561วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น.1.ผู้บริหารแจ้งให้ทราบเรื่องศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวด 1รายงานประชุม 1-61
July 13, 2561ครั้งที่ 2 /2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.1.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานสีเขียว ฉบับแก้ไข ได้เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแต่ละด้านไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อพิจารณาลงนาม /คณะกรรมการร่วมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.เปลี่ยนชื่อหมวดที่ 1 เป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
หมวด 1รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้ง 2-61_
July 13, 2561ครั้งที่ 1/2561 วัน 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -11.00 น.พิจารณาแผนการทำงานด้านการดำเนินงาน Green Office หมวด 2 และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสารให้กับคณะทำงานฯหมวด 2รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่1-61
July 31, 2561ครั้งที่ 2/2561 วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-11.30 น.พิจารณารายชื่อคณะทำงานให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหมวด พร้อมทั้งผู้บริหารจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมอบหมายให้อาภรณ์ ไชยสุวรรณ จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงมาตรการในการขจัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานและแจกให้พนักงานทุกคน หมวด 1รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้ง 2-61_
July 19, 2561ครั้งที่ 2/2561 19 กรกฎาคม 2561พิจารณาแผนการสื่อสารและช่องทาง พร้อมรายละเอียดของผู้รับผิดชอบและเนื้อหาในการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียวหมวด 2รายงานการประชุม หมวด 2 ครั้งที่ 3
July 20, 1961ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.
แจ้งความเป็นมาของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมลดปริมาณถังขยะ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 2.กิจกรรมบ่อดักไขมัน โลกน่าอยู่ 3.กิจกรรมผลิตน้ำยาล้างด้วยมือเรา 4.กิจกรรมพับกระดาษ ลดโลกร้อน 5. กิจกรรม DIY ของเหลือใช้ 6. กิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 4
July 31, 2561ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-15.00 น กำหนดมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร ประกอบด้วย การใช้น้ำ, การใช้พลังงาน, การใช้ทรัพยากร การจัดประชุมและนิทรรศการหมวด 3รายงานการประชุม-ครั้งที่-1-61
July 31, 2561ครั้งที่ 3 /2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น.1.ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยลงรายละเอียดทุกกิจกรรม และกระบวนการทำงาน 2. ติดตามงานจากแต่ละหมวดหมวด 1รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่3-61
August 1, 2561March 26, 1900กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ของการจัดซื้อจัดจ้างทุกฝ่าย)หมวด 6รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่3-61

รายงานการประชุม1-2561
August 1, 2561ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.พิจารณาเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 5 ว่าจะต้องดำเนินงานด้านใดบ้างหมวด 5สรุปการประชุมครั้งที่ 1-61
August 6, 2561ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น.พิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรมของหมวด 5 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ อากาศภายในสำนักงาน แสงในสำนักงาน เสียง ความน่าอยู่ หมวด 5สรุปการประชุมครั้งที่ 2-61
August 29, 2561ครั้งที่ 2 /2561 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. การบริหารจัดการจำนวนถังขยะในพื้นที่ออฟฟิศการทำงานของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และการจัดซื้อถังขยะทรงกลมแบบใสจำนวน 3 ใบ ในพื้นที่ส่วนกลางของห้องสมุดสำหรับผู้ใช้บริการ การจัดซื้อตาชั่งน้ำหนัก (กก.) ขนาด 60 กิโลกรัม สำหรับให้แม่บ้านใช้ชั่งน้ำหนักขยะเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสถิติ จัดทำแบบแผนกิจกรรมเพื่อนำเสนอชุดอำนวยการหมวด 4
November 26, 2561ครั้งที่ 2/2561วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.เรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่าง ๆให้กับคณะทำงานและเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงาน Green Office ณ การไฟฟ้าเขต 2 นครศรีธรรมราชหมวด 2รายงานการประชุมหมวด 2ครั้งที่ 2
August 30, 2561March 27, 1900ประชุมเพื่อพิจารณาขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยให้คำนึงถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือส่วนพัสดุ - ขอความร่วมมือส่วนบริการกลางหมวด 6
November 27, 2561ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.ขอมาตรฐานกลางและทำแบบสำรวจเพื่อสำหรับการตรวจของแสง เสียง สัตว์พาหะนำเชื้อ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ขอ TOR จากส่วนบริการกลางเพื่อมาตรวจสอบและกำหนดแนวทางรับการตรวจประเมิน ของบประมาณสำหรับการปรับปรุงสวน การตรวจวัดแสง เสียง และป้ายรณรงค์ รวมทั้งออกแบบฟอร์มสำหรับสำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และขอความร่วมมือจากพนักงาน และจัดทำป้ายรณรงค์ดับเครื่องยนต์/ป้ายอื่น ๆ หมวด 5สรุปการประชุมครั้งที่ 1-61

สรุปการประชุมครั้งที่ 2-61

รายงานการประชุมหมวด 2ครั้งที่ 2

รายงานการประชุม2-2561
November 29, 2561ครั้งที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
1.รายงานการสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียวทางเว็บไซต์กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จ.สุราษฎร์ธานี เชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะทำงานหมวดต่างๆ
หมวด 1
November 29, 2561April 17, 1900จัดทำรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จัดทำเว็บไซต์สำหรับสืบค้น และ ตารางรายการสินค้า)หมวด 6
November 29, 2561ในวันพฤหัสฯ ที่ 29 พย. เวลา 9.00 ห้องระเบียงบรรณ 4 ทั้งนี้ก่อนวันประชุม ขอให้หัวหน้าคณะทำงานทุกหมวด เตรียมตัวดังนี้ เป็นการร่วมกันตรวจสอบตารางเมตริกซ์ระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้ประเมินผล
3) รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีฯ และติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานชุดย่อย
หมวด 1
December 21, 2561ครั้งที่ 2 /2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.สำรวจสายกระตุกไฟฟ้า, และจัดผู้รับผิดชอบในการประหยัดพลังงานในช่วงวันหยุดยาว, สำรวจทำสติกเกอร์การประหยัดพลังงานเพิ่มเติมหมวด 3
December 6, 1961ครั้งที่ 3 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.

นำเสนอการจัดทำโครงการลดถุงพลาสติก โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมยกปิ่นโตทานอาหารเที่ยง(กำหนดอาทิตย์ละ 1 วัน คือทุกวันพุธ )
กิจกรรมรับบริจาคกล่องข้าวห่อเพื่อเพื่อน กิจกรรมเศษอาหารส่งต่อ และจัดทำโครงการรณรงค์และสร้างการรับรู้ และจัดทำสื่อรณรงค์เรื่องการแยกขยะต่างๆ ให้ถูกวิธี และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ทำความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการของเสียภายในศูนย์บรรณสารฯ โดยจะนัดประชุมแม่บ้านในการคัดแยกขยะ และดำเนินการบันทึกสถิติของขยะ
3.4 ทบทวนถึงแผนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้
หมวด 4
December 13, 2561ครั้งที่ 5 /2561 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.1.กำหนดการจัดกิจกรรม Green Office Day เดิมกำหนดจัดวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมเกรงว่า จะเตรียมตัวไม่ทันจึงมีมติให้เลื่อนไปจัดในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 2.ติดตามงานจากแต่ละหมวดหมวด 1
December 21, 1961ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.สำรวจสายกระตุกไฟฟ้า, และจัดผู้รับผิดชอบในการประหยัดพลังงานในช่วงวันหยุดยาว, สำรวจทำสติกเกอร์การประหยัดพลังงานเพิ่มเติมหมวด 3
December 24, 2561ครั้งที่ 4/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.พิจารณาช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมของหมวด สำหรับกิจกรรม green day และได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการเพื่อประสานกับผู้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน และกำหนดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น มุมระเบียงบรรณ ห้องสมุดในสวน ลานจอดรถ งานเช็คสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก หมวด 5
December 26, 2561ครั้งที่ 6 /2561 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 3 ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดตามการดำเนินงานของแต่ละหมวด /ทำความเข้าใจเพิ่มเติมหมวด 1
January 2, 1962ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 13.00 น.ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอในวัน Green Day วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2562 ประธานเป็นผู้นำเสนอเรื่องการใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานในหมวด 3 เกี่ยวกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการใช้พลังงานต่าง ๆ พร้อมจัดทำข้อมูลสถิติการใช้พลังงานต่างๆ หมวด 3
January 2, 2562ครั้งที่ 3 /2561 วันอังคารที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 13.00 น. ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอในวัน Green Day วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2562 ประธานเป็นผู้นำเสนอเรื่องการใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานในหมวด 3 เกี่ยวกับกับดำเนินหาข้อมูลรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการใช้พลังงานต่างๆ พร้อมจัดทำข้อมูลสถิติการใช้พลังงานต่างๆ หมวด 3
January 2, 2562ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.รวบรวมผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ และสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอในวัน green Day พบว่าปัญหาเรื่องฝ้าเพาน น้ำซึม น้ำรั่วไหลลงมา ทำให้เกิดราดำไปทั่ว เป็นปัญหาใหญ่มาก พอๆ กับปัญหาขี้นก ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน อันจะต้องทำการรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน หมวด 5
January 5, 1962ครั้งที่ 1 /2562 วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมวดคณะทำงานจากเดิม 7 ลดลงเหลือ 6 หมวด และชี้แจงหลักเกณฑ์แบบประเมินตนเองใหม่ของหมวดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และทบทวนกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการของหมวดหมวด 4
January 16, 2562March 31, 1900เผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - จัดทำ banner 4 slide เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรรับทราบหมวด 6
February 25, 2562วันจันทร์ที่ 25 กพ. 62 เวลา 09.30ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรือง 1) พิจารณาคำสั่งฯ ใหม่ และรายชื่อคณะกรรมการที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางส่วน 2) ร่วมกันพิจารณาประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 28 กพ. นี้ 3) ติดตามความคืบหน้าในการจัดเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินฯหมวด 1
February 27, 2562April 1, 1900จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อทั้งหมดขององค์กร และเปรียบเทียบกับการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คิดเป็นร้อยละของจำนวนเงิน) - จัดทำข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบันหมวด 6
March 14, 2562ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น.พิจารณาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว - ปรับปรุงสวนหย่อม/กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ โดยขออนุมัติงบประมาณ 10,000 บาทสำหรับทำพื้นที่ดังกล่าว โดยคุณปรีชาได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังคุณโสภิดา พัฒน์ทอง ส่วนงานภูมิทัศน์ฯ ให้มาช่วยเคลียร์พื้นที่บริเวณใต้ต้นมะม่วงหน้าศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นพื้นที่ว่าง และจะจัดทำป้ายจุดรวมพล ณ บริเวณไว้เป็นจุดรวมแผนการป้องกันอัคคีภัยด้วย หมวด 5
April 5, 2562ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 4 ชั้น 2อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1. ผู้อำนวยการได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ 2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 ซึ่งคำสั่งฉบับใหม่ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 6 หมวด และเปลี่ยนชื่อหมวดที่ 1 มาเป็นคณะกรรมการด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6หมวด 1
April 23, 2562ครั้งที่ 3/2562 วันวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและกรอกข้อมูลลงในแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1- หมวดที่ 6หมวด 1
April 19, 2562ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-12.00 น. 1.กำหนดให้ฝึกซ้อม อบรมอัคคีภัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 2. ติดตามความก้าวหน้าของหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3หมวด 1รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่1-62
April 23, 2562ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00-16.30 น.เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม Green Day ของหมวด 5 จะเน้นประเด็นการสำรวจพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ได้ทำหนังสือถึงส่วนอาคารฯ เพื่อของบประมาณในการปรับปรุง กำหนดวันที่จะปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรี่ พื้นที่สวน และการอบรมอัคคีภัย จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562หมวด 5สรุปการประชุมครั้งที่ 3-62
April 24, 2562ครั้งที่ 1/2562 24 เมษายน 2562ติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเนื้อหาของสำนักงานสีเขียวหมวด 2รายงานการประชุมหมวด 2ครั้งที่ 1
April 24, 2562ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.
สถิติการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน, น้ำประปา, ทรัพยากรอื่น) ในเดือน ม.ค. – มี.ค. 2562หมวด 3รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่4
May 13, 2562ครั้งที่ 2 /2562 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. พิจารณาการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ของหมวดในการจัดทำเอกสารการประเมิน พร้อมทั้งทบทวนติดตามถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการหมวด 4
May 28, 2562ครั้งที่ 4/2562 วันวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.00 น. 1. ติดตามความก้าวหน้า 2. แต่ละหมวดจัดทำข้อสอบจำนวน 5 ข้อ พร้อมกับสรุปเนื้อความโดยย่อของแต่ละหมวด แล้วทำเป็น powerpoint หมวด 1รายงานประชุมgreen officeหมวดหนึ่ง ครั้งที่4-61_2
June 13, 2562ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและนัดแนะการนำเสนอ การเข้าร่วมรับการประเมินในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1หมวด 1