++คณะทำงานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่มาจากมลพิษ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร พรมปูพื้น การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร บุหรี่ มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคาร และแสงในสำนักงาน เสียง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

นายธรณิศ หาญใจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวรจนา หมาดหล้า
รองประธานคณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายวิรัตน์ ฉิมสุด
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายนุรุณ จำปากลาย
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายนาวิน เนาวพงศ์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายเบญจา ภูริพงศธร
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายปรีชา รัสมี
คณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบการซ้อมหนีไฟและภาวะฉุกเฉิน
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงานและทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.