ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
++คณะทำงานจัดซื้อและจัดจ้าง

++คณะทำงานจัดซื้อและจัดจ้าง

รัับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้งที่เป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อสีเขียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้าและบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[tmm name=”6-green-procurement”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.