++คณะทำงานจัดซื้อและจัดจ้าง

รัับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้งที่เป็นมิตรต่อสื่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อสีเขียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้าและบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวนริสา บัวเชย
ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางอมราพร ชุมชนะ
รองประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายพิชัย พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โสตฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายเมษา สินทบทอง
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โสตฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางบุษรา มีแก้ว
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางจารุพ้นธุ์ พรุเพชรแก้ว
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงานและจัดประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.