ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
++คณะทำงานจัดการของเสีย

++คณะทำงานจัดการของเสีย

รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ และพลังงานอื่น และหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการถ่ายทอดหลากหลายวิธี
กำหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และรายงานผล
[tmm name=”3-energy-and-resource”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.