งานผลิตสื่อการศึกษาเป็นผู้ช่วยฝึกทักษะการบันทึกวีดิทัศน์ให้นักศึกษา รายวิชา บริการและการตลาดดิจิทัล

               งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ช่วยฝึกทักษะการบันทึกวีดิทัศน์ให้นักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะแบ่งกลุ่มมาฝึกปฎิบัติในห้องสตูดิโออาคารวิชาการ 5  ทั้งหมด 15 กลุ่ม