หลักสูตร "เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-11.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe IIIustrator วิทยากรโดย นายสมภพ เอียดสี ผ่านโปรแกรม ZOOM