ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมหลักสูตร "เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ Photopea"

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตร “เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ Photopea” โดยอบรมผ่าน Zoom วิทยากร คุณเขมชาติ เสมแดง มีผู้เข้าร่วมอบม 4 ท่านครับ