หลักสูตร "เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบภาพและตกแต่งกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator วิทยากรโดย นายสมภพ เอียดสี ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 ท่าน