ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การรับผลิตข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2566

             งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อ การศึกษา มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ด้วยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับมอบหมายในการผลิตข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 – 10 เมษายน 2567 ซึ่งมีการสอบปลายภาค 3/2566 ในวันที่ 1 – 10 เมษายน 2567     อาจารย์และผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่งต้นฉบับข้อสอบมายังงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-673302, 075-673304 ในวันและเวลาราชการ