ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมหลักสูตร "สร้างสื่อ Infographic ด้วย PowerPoint"

           เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างสื่อ Infographic ด้วย PowerPoint” อบรมผ่าน Zoom วิทยากรโดย คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์