ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมหลักสูตร "การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย Socrative"

             เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย Socrative” อบรมผ่าน Zoom วิทยากรโดย คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์