งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน บันทึกรายการโทรทัศน์
“วลัยลักษณ์สู่สังคม”

      งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาร่วมบันทึกรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สตูดิโอศูนย์บริการวิชาการ รวม 2 ตอน ได้แก่ ตอนหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หรือโปรเชฟ ของสำนักวิชาการจัดการ และตอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

      ายการวลัยลักษณ์สู่สังคม เป็นรายการโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมธรรมราชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

      นอกจากนี้งานผลิตสื่อการศึกษาฯ ได้นำเนื้อหามาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้สนใจสามาถติดตามชมรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่