ออกแบบ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565

        งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์ ได้รับมอบหมายจากส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้ออกแบบและจัดทำ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป