Tag: GEN64-151

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-151 กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายวิชานี้เน้นการพัฒนาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพื่อสุขภาพ การเลือกออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่คัดสรร

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์