Tag: 30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now ครบวันสถาปนาในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

แหล่งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่ งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการแนะนำร้านเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อของร้านค้าต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์