Tag: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการแต่งเติมสีสัน : การเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการแต่งเติมสีสัน การเปล่ี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดขึ้นหลายด้าน จากมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ แต่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 9,000 ไร่ และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนาปีที่ 29

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์