Tag: เคมี 1

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

คำอธิบายรายวิชา          รายวิชานี้ออกแบบเพื่อนำเสนอแนวคิดที่สำคัญทางเคมีเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมีต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อรวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี รูปร่างของโมเลกุล รูปทรงเชิงเรขาคณิตของโมเลกุล สภาพความเป็นขั้วของพันธะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สถานะของสารประกอบ เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความมีขั้วและการละลาย ความสำคัญของพันธะเคมีต่ออันตรกิริยาของรีเซพเตอร์ยา ปริมาณสัมพันธ์การคำนวณทางเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น คลิปแนะนำหนังสือ ดูก่อนตัดสินใจมายืมอ่าน ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang) เล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย และยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เลขหมู่หนังสือ QD33 ช8ค 2547 × Dismiss alert ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry […]

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์