Tag: ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

ห้องสมุดโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง เป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เชิงเขาโรงเรียนบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นภารกิจบริการวิชาการในการจัดทำห้องสมุดขนาดเล็กให้กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์