Tag: หนังสือ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน

รายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ใช้ประกอบเพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

รายวิชา GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน ยเน้นการฝึก
ทักษะการอ่านบทความและฝึกทักษะงานเขียนต่าง ๆ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด

รายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

หน้าหนาว อ่านอะไรดี : หนังสือน่าอ่านยามฤดูหนาว

หน้าหนาวนี้อ่านอะไรดี : หนังสือน่าอ่านยามฤดูหนาวมาเยือน รวบรวมหนังสือที่เหมาะสำหรับอ่านหน้าหนาวนี้ อ่านแล้วช่วยให้อบอุ่นหัวใจ

อบอุ่นหัวใจ : 7 หนังสือบอกเล่าความผูกพัน คน กับ น้องหมา

6 หนังสือรู้จักและดูแลน้องหมาให้อยู่กับเราไปนานนาน

Back To Top