Tag: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 3

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือเพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะของสังคมทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันด้านไหน หรือวงการไหนที่เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ในสังคม ต่างก็จัดให้มีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันของตน เพื่อให้บุคคลนั้นๆ ได้ภาคภูมิใจถึงความเป็นอารยะของสถาบันของตน รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีเพลงประจำสถาบันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายเพลง

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

มุ่งให้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now ครบวันสถาปนาในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

แหล่งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่ งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการแนะนำร้านเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อของร้านค้าต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-151 กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายวิชานี้เน้นการพัฒนาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพื่อสุขภาพ การเลือกออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่คัดสรร

ปั่นจักรยาน อย่างไรเรียกว่าความสุข

ปั่นจักรยาน ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ไม่แบ่งวัย อายุ ทักษะ ฐานะหรืออาชีพ เพราะไม่ว่าจะปั่นเองถึงแม้จะไม่เป็นมาก่อน ฝึกได้ไม่นานก็สามารถตามเพื่อนได้ หรือไม่ก็ไปให้กำลังเพื่อนปั่น ไปมีส่วนร่วมเป็นคนเปิดงาน เป็นช่างภาพ เป็นกองเชียร์ หรืออะไรได้ทุกบทบาท แต่ยังแฝงนัยยะมากมายอยู่ในกิจกรรมนี้

29 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 29 ชื่อเรียก

29 มีนาคม 2564 ครบรอบสถาปนา 29 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี 29 ชื่อเรียกที่มีที่มาอย่างไร มารู้จักกัน

Back To Top