Tag: พูด

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน

รายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ใช้ประกอบเพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

รายวิชา GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน ยเน้นการฝึก
ทักษะการอ่านบทความและฝึกทักษะงานเขียนต่าง ๆ

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด

รายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

Back To Top