Tag: การประชุมแบบยืน

Stand-up Meeting : อีกหนึ่งแนวทางการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร

Stand-up Meeting เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร เพราะการประชุมของทุกวันเป็นการรับทราบ และได้แก้ปัญหาไปด้วยกันทุกวัน

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์