ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

       ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน  หรือ GEN64-123  เป็นรายวิชาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝีกทักษะด้านการอ่านและการเขียน content หลากหลายรูปแบบ โดยนำทักษะด้านการฟังและการพูดมาปรับใช้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถสื่อสาร และเกิดความเข้าใจกับผู้คนที่ต่างภาษากันได้เป็นอย่างดี 
      ชวนน้องอ่าน สำหรับรายวิชานี้ ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน  English Reading and Writing ได้รวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนมาให้น้อง ๆ สามารถนำมาใช้ได้เพื่อประกอบการฝึกทักษะด้านอ่านและเขียนได้หลากหลายสถานการณ์

คำอธิบายรายวิชา


รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝึกการออกเสียงและฝึกทักษะการฟังผ่านบทสนทนาและบทพูดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการพูดผ่านการอภิปรายกลุ่มและการบันทึกวีดิทัศน์บทพูด และการส่งเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณ์เบื้องต้น

หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและ การเขียน

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับเบื้องต้น ครบทุกทักษะในเล่มเดียว พร้อม MP3 สำหรับฝึกทักษะการฟังและการพูดไปพร้อมกับเสียงเจ้าของภาษา นำเสนอในรูปแบบที่เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนฝึกฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐาน ประโยคถาม-ตอบสำหรับสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ส่วนฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจจากนิทานอีสป และ ส่วนฝึกเขียนภาษาอังกฤษ รูปประโยคที่มีประโยชน์ คำกริยาที่หลากหลายในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1131 ฟ63 2555
Title

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555

British English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาประกอบด้วย
 – ภาค 1 British English & American English– Tenses
  — Subjective Complement & Objective Complement 
 – ภาค 2 การใช้ “so” หรือ “too” + “Auxiliary verb”
  — การใช้ “Neither” หรือ “Either” + “Auxiliary”
  — การใช้ “used to” “be used to” “get used to” “be accustomed to” และ “become accustomed to” 
 – ภาค 3 ตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 – ภาค 4 ตัวอย่างการเขียนเรียงความสั้นๆ
     — ตัวอย่างการเขียนจดหมายสั้นๆ
     — ตัวอย่างการเขียนบัตรเชิญ ภาค 5 Idioms  ภาค 6 Slang

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1112 บ7บ 2554
Title

British English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน เขียน โดย บุญทรง สุวัตถี และ ภูวนารถ รัศมีเพชร

Editionพิมพ์ครั้งที่ 17
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554

ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ

รวมเนื้อหาพื้นฐานทั้ง 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษให้ใช้งานได้จริง เน้นอธิบายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจทีละขั้นตอนก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาใหม่ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจท้ายเรื่อง นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เนื้อหาแบ่งเป็น 4 Part ด้วยกัน คือ

  • Part 1 Listening & Speaking ทักษะการฟัง-การพูด เช่น การทักทายและการกล่าวลา  การแนะนำตัวเองและการแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน เป็นต้น
  • Part 2 Reading ทักษะการอ่าน เป็นส่วนของการอ่าน ได้ฝึกอ่านและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษจากบทเพลง ข่าว บทสนทนาในภาพยนตร์
  • Part 3 Writing ทักษะการเขียน เรียนรู้เรื่องโครงสร้างในคำและคำ และประโยคแต่ละประโยคประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • Part 4 Translation ทักษะการแปล รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1130.T45 ฟ6 2558

Title

ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ = Essential English skills / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ; บรรณาธิการ บุษกร กู้หลี.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558

อ่านอังกฤษให้เข้าใจใช่เรื่องยาก

เป็นหนังสือที่ใช้ป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงสำหรับการอ่านซึ่งไม่ใช่เคล็ดลับเพื่อการอ่านอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่เพื่อทำความเข้าใจและจดจำสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

การอ่านไม่ได้หมายความเพียงอ่านตัวอักษรเท่านั้น แต่หมายถึงการเข้าใจความความหมายของเนื้อหาที่อ่าน จนสามารถจับใจความสำคัญได้ เพื่อให้สามารถคาดเดาเนื้อหาและกำหนดเป้าหมายในการอ่านได้ก่อนที่จะสรุป ตีความ และการเรียงลำดับเหตุการณ์ หนังสือเล่มนี้จึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเป็นเซียนการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 การอ่านไม่ใช่ความสำคัญ —  บทที่ 2 อ่านอย่างมีจุดหมาย — บทที่ 3 หาใจความสำคัญ — บทที่ 4 รวบรวมข้อเท็จจริง — บทที่ 5 เนื้อหาเฉพาะทาง — บทที่ 6 แสดงความคิดเห็น — บทที่ 7 นวนิยาย — บทที่ 8 สมาธิ — บทที่ 9 จดจำข้อมูล และบทที่ 10 การเดาความหมายของคำศัพท์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1130.T5 ส7อ 2553
Authorสมลักษณ์ สว่างโรจน์
Titleอ่านอังกฤษให้เข้าใจใช่เรื่องยาก / สมลักษณ์ สว่างโรจน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553
Detail150 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
CollectionGeneral Book-ภาษาไทย

Basic English writing

ว่าด้วยเรื่องหลักการเขียนอย่างชัดเจน เริ่มจากการปรับพื้นฐาน พร้อมสอดแทรกโครงสร้างประโยคต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน  รวมทั้งได้เพิ่มเรื่องคำและสำนวนที่ใช้บ่อย ปิดท้ายด้วย Workshop ซึ่งเป็นการฝึกเขียนและแก้ไขประโยคด้วยตัวเอง โดยทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการเขียนได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
Chapter 1 วางรากฐานเพื่อความมั่นใจในการสร้างประโยค 
Chapter 2 มาสร้างประโยคง่ายๆ กันเถอะ 
Chapter 3 เติมสีสันให้กับประโยค  
Chapter 4 กาลเวลาในประโยค

Chapter 5 ประเภทของประโยค 
Chapter 6 รูปประโยคที่มีประโยชน์ 
Chapter 7 คำกริยาที่หลากหลายในภาษาอังกฤษ 
Chapter 8 สำนวนที่มีประโยชน์ และ
Chapter 9 Workshop

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1483 อ6บ 2553

Title

 

Basic English writing /อิสรีย์ แจ่มขำ, สุธัญญา สิงห์ครา. (DVD)

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553

คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เน้นฝึกเขียนประโยคพื้นฐานและซับซ้อน นำเสนอในรูปของการเรียนภาษาแบบสองภาษา โดยอิงหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเขียนเพื่อเตรียมผู้เรียนสำหรับการศึกษาด้วยตัวเองในขั้นสูงต่อไป  บทที่ 1 หลักการ  คำในภาษาอังกฤษ   บทที่ 2 Tense (ไม้เบื่อไม้เมาของคนชาติไทย) บทที่ 3 การใช้คุณ Gerund  บทที่ 4 การใช้คำวิเศษณ์และคำสรรพนาม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1409 ศ7ค 2554
Title

คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Essentials of writing / เศรษฐวิทย์

Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Published[กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2554

เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1-3  

ชุดนี้ทั้ง 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษได้มีโอกาสศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เนื้อหาของชุดวิชานี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นการเขียนในระดับประโยค ระดับย่อหน้า  และการเขียนประเภทต่าง ๆ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1409 ส7อ 2546
Title

เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ = English writing / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 9
Publishedนนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

สุดยอดเทคนิคการเขียน

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้เรียน ประสบอยู่ในการเขียน เนื่องจากภาษาเขียนนั้นเป็นภาษาที่ยุ่งยากกว่าภาษาพูดมาก เพราะภาษาเขียนเป็นวิธีการสื่อสารทางเดียว ซึ่งต้องเขียนออกมาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อ หรือเข้าใจเพียงบางส่วน และแน่นอนการสื่อที่ไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในที่สุด ดังนั้นภาษาเขียนจึงยุ่งยากและซับซ้อนกว่าภาษาพูด ก็เนื่องมาจากการเขียนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ

ในเล่ม มีวิธีการเขียนเรียงความ — สิ่งที่ควรรู้เมื่อเขียนประโยค — ความสอดคล้องของส่วนต่าง ๆ ในประโยค – การรวมข้อความ – ประโยคไม่สมบูรณ์ – การทำให้ประโยคกระชับโดยตัดคำซ้ำซ้อนออก – การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – ตัวย่อ Abbreviation

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1375ศ7ส 2548

Title

สุดยอดเทคนิคการเขียน = Writing techniques / เศรษฐวิทย์.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2548

จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1-3

เรื่องนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการพัฒนาภาษา ในลักษณะที่เอาสำนวนภาษาไทยมาเทียบเคียงกับสำนวนภาษาอังกฤษ โดยเสริมไวยากรณ์ที่สำคัญในการใช้ภาษา โดยผู้อ่านพบว่าจะนำเสนอเฉพาะตัวไวยากรณ์ที่สำคัญจริง ๆ

ประกอบด้วย หลักการเขียน  Tense (ไม้เบื่อไม้เมาของคนชาติไทย)  การใช้คุณ Gerund การรวมข้อความ  การเขียนประโยคเปรียบเทียบ  ประโยคที่ประธานโดนเล่น  จะเอาความไปบรรยายคำนาม  ประโยคติ๊ต่าง  อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์  และ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม

TagData
CallnumberPE1111 ศ74จ 2548

Title

จับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1-3
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Published[นนทบุรี] : ผลึกไท, 2548

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งในด้าน “ความเร็ว” และ “ความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นทักษะการอ่านขั้นมูลฐานให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคนิคและวิธีการอ่านในหนังสือนี้เลือกเอาแต่ที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 การอ่านและเทคนิคการอ่านเร็ว — บทที่ 2 เทคนิคการเดาความหมายและการพัฒนาคำศัพท์ — บทที่ 3 การอ่านข้อความในประโยค — บทที่ 4 การอ่านข้อความในย่อหน้า — บทที่ 5 การอ่านเพื่อจับใจความหลักหรือสาระสำคัญ — บทที่ 6 การอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด — บทที่ 7 ความเข้าใจ — บทที่ 8 สกิมมิงและสแกนนิง — บทที่ 9 การอ่านตำราเพื่อการศึกษาและเทคนิคการจำ

TagData
CallnumberPE1130.T45 ส4ท 2549
Title

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ = Techniques for English reading skilland comprhension development for Thai students / สมุทร เซ็นเชาวนิช

Editionพิมพ์ครั้งที่ 11
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

อ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ผล

การอ่าน เป็นทักษะสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โลกวิชาการและโลกข้อมูลข่าวสารอันกว้างใหญ่ไพศาลในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหวังจะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รวบรวมเทคนิคการอ่านที่สำคัญซึ่งจะช่วยพัฒทักษะการอ่านตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ซึ่งมีหัวข้องต่าง ๆ ได้แก่ คำศัพท์ในบริบท การอ่านย่อหน้า การเรียบเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ การอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์ การอ่านเพื่อการศึกษา และการอ่านเร็ว

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1121 ส7อ 2550
Authorสุนิจ สุตัณฑวิบูลย์
Titleอ่านอังกฤษให้สัมฤทธ์ผล = How to become an efficient reader / สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Detail167 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
CollectionGeneral Book-ภาษาไทย

ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ได้รวบรวมวิธีการเขียนจดหมายอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางและคู่มือสำหรับผู้สนใจและผู้ที่จำเป็นต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ จดหมายรัก จดหมายเชิญและบัตรเชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมายอวยพร จดหมายแสดงความเสียใจ จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมายเกี่ยวกับการงาน จดหมายเกี่ยวกับโรงเรียน และ จดหมายธุรกิจการค้า

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1483 ม5ต 2545
Title

ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ = How to write English letter / มานิต มานิตเจริญ

Editionพิมพ์ครั้งที่ 11
Publishedกรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2545

อ่านอังกฤษอย่างไรถึง (ไม่) เข้าใจ

หากคิดว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง เพราะไม่รู้ความหมายของศัพท์ แต่หลังจากที่สู้อุตส่าห์เปิดพจนานุกรมหาคำแปลของศัพท์ทุกคำแล้วก็ยังไม่รู้เรื่อง ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มเดียวกันนั้นเอง อ่านครั้งแรกไม่รู้เรื่องเลย แต่หากฝืนใจอ่านหลาย ๆ ครั้ง ก็พอจะเข้าใจขึ้นมาบ้าง หากเคยประสบกับเหตุการณ์ข้างต้น หนังสือเล่มนี้ก็อาจจะมีประโยชน์บ้างที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือค้นหาคำตอบว่าปัญหาอยู่ที่ใด และได้ใช้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะความชำนาญ เป็นการเตือนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้องค์ความรู้แบบองค์รวม โดยไม่แบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ เพราะหากเราไม่มองภาพรวม ไม่ใช้ความคิดขณะอ่าน ก็จะทำให้ไม่เห็นความสัมพันธ์ของถ้อยคำ และเรื่องราวที่สอดร้อยประสานกันอยู่ จึงไม่พบความหมาย อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป

แบ่งเนื้อหาออกเป็น คำและความหมาย  ส่วนประกอบสำคัญและส่วนขยายในประโยค เครื่องหมายวรรคตอน คำแทนและคำเชื่อมในประโยค การอ่านเพื่อหาภาพรวมของเรื่อง การอ่านเพื่อขยายความคิด และ แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่าน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1483 ม5ต 2545
Title

ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ = How to write English letter / มานิต มานิตเจริญ

Editionพิมพ์ครั้งที่ 11
Publishedกรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2545

อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล

เป็นการนำเสนอเพื่อช่วยปูพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษ  เริ่มจากเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการอ่าน  ทักษะการเดาคำศัพท์  รวมไปถึงการจำศัพท์จากรากศัพท์  การฝึกทักษะเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ตำราภาษาอังกฤษ

มีเรื่องของประโยคพื้นฐาน  โครงสร้างขยาย  การใช้ Adjecdtive Clause ขยายคำนามในประโยค  Pronoun Reference  การใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่กล่าวถึงมาก่อน  การเดาความหมายศัพท์จาก V. to be  การเดาความหมายศัพท์จากเครื่องหมายวรรคตอน  การเดาความหมายศัพท์จากคำเชื่อม  การเดาความหมายศัพท์จากคำเหมือน  การเดาความหมายศัพท์จากข้อความแวดล้อม  และการเดาความหมายศัพท์จากคำแสดงเหตุ-ผล 

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1130.T5 ศ7อ 2546
Authorเศรษฐวิทย์
Titleอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เศรษฐวิทย์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 10
Published[นนทบุรี] : ผลึกไท, 2546
Detail374 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
CollectionGeneral Book – ภาษาไทย

สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย

รวมบทความข่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ กว่า 100 ข่าว ในเล่มเต็มไปด้วยข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบท ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง รวมถึงคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง ตลอดจนครู อาจารย์ได้นำไปใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึง Quick, easy and fun —  Using this book — Getting started — Animal stories — Pet stories — Travel stories —  Children stories —  Having a bad day? — New ideas? — Choosing the wrong profession เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberPE1130.T45 ฟ7ส 2553
Authorเฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล
Titleสนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย = Quick easy and fun / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553
Detail188 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอม ประกอบหมายเลข CDM 113785
Noteเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject
Subject
Subject
Added AuthorFredrickson, Terry L
Added Authorสุนีย์ แคนยุกต์
CollectionGeneral Book – ภาษาไทย
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

Exploring college writing : reading, writing and researching across the curriculum

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Introducing students to academic reading, writing, and researching

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Exploring college writing : reading, writing and researching across the curriculum / Dan Melzer

Author:

Melzer, Dan

Publisher:

Sheffield ; Oakville, CT : Equinox Pub., 2011

ISBN:

9781845537791, 9781845537807, 9781781790274

Summary:

Introducing students to academic reading, writing, and researching

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=547856

Writing in foreign language contexts : learning, teaching, and research

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Presents a comprehensive account of foreign language (FL) writing. This book offers an exploration of FL writing at the levels of theory, research, and pedagogy

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Writing in foreign language contexts : learning, teaching, and research / edited by Rosa Manchon

Author:

Manchon, Rosa

Publisher:

Bristol, UK ; Buffalo, NY : Multilingual Matters, c2009

ISBN:

9781847691842, 9781847691835, 9781847691859, 9781847699022

Summary:

Presents a comprehensive account of foreign language (FL) writing. This book offers an exploration of FL writing at the levels of theory, research, and pedagogy

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=287365

Composition in convergence : the impact of new media on writing assessment

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Presents a comprehensive account of foreign language (FL) writing. This book offers an exploration of FL writing at the levels of theory, research, and pedagogy

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Composition in convergence : the impact of new media on writing assessment / Diane Penrod

Author:

Penrod, Diane

Publisher:

Mahwah, NJ : L. Erlbaum, 2005

ISBN:

9780805845907, 9780805845914, 9781135623579

Summary:

propose and develop new models for thinking and writing to engage students in real-world settings

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=128576

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Writing in English : a course book for Caribbean students

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

covers computer jargon as well as technological developments and how they affect language and communication today. A new section on Argument is also included; and there is an extensive section on language and its varieties, the various modes of discourse as well as the process of writing

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Writing in English : a course book for Caribbean students / Hazel Simmons-McDonald, Linda Fields, Peter A. Roberts

Author:

Simmons-McDonald, Hazel

Publisher:

Kingston, Jamaica : Ian Randle Publishers, 2012.

ISBN:

9789766373696, 9789766376727

Summary:

covers computer jargon as well as technological developments and how they affect language and communication today. A new section on Argument is also included; and there is an extensive section on language and its varieties, the various modes of discourse as well as the process of writing

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=608004

Readings in writing courses : re-placing literature in composition

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Chapter 1: Who Should Teach Writing-and How?; Chapter 2: Dissensus and Consensus in English Studies; Chapter 3: Feeding the Hunger for Stories: Reading and Writing Narratives; Chapter 4: Exposition, Persuasion, and the Overlapping Aims of Discourse; Chapter 5: Finding One’s Voice, One’s Style, and One’s Questions; Chapter 6: Reciprocity and Reflection

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Readings in writing courses : re-placing literature in composition / Richard C. Raymond

Author:

Raymond, Richard C.

Publisher:

Charlotte, NC : Information Age Pub., c2011

ISBN:

9781617351419, 9781617351433

Summary:

Chapter 1: Who Should Teach Writing-and How?; Chapter 2: Dissensus and Consensus in English Studies; Chapter 3: Feeding the Hunger for Stories: Reading and Writing Narratives; Chapter 4: Exposition, Persuasion, and the Overlapping Aims of Discourse; Chapter 5: Finding One’s Voice, One’s Style, and One’s Questions; Chapter 6: Reciprocity and Reflection

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=470174

Bush Telegraph : Readings in Writing

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

the book provides a discussion of salient points in English

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Bush Telegraph : Readings in Writing / Luke Strongman

Author:

Strongman, Luke

Publisher:

Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2015

ISBN:

9781443870641, 9781443871686

Summary:

the book provides a discussion of salient points in English language use

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=910813

Reading essays : an invitation

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

on the writing of essays, furthering the author’s contention that reading should not be separated from

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Reading essays : an invitation / G. Douglas Atkins

Author:

Atkins, G. Douglas

Publisher:

Athens : University of Georgia Press, 2008

ISBN:

9780820328263, 9780820330303, 9780820336534

Summary:

Atkins offers practical advice on the specific demands essays make and the unique opportunities they offer, especially for college courses. The book ends with a note on the writing of essays, furthering the author’s contention that reading should not be separated from writing.

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=311012

TOEFL strategies : a complete guide to the iBT

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

Provides test tips and strategies for the Test of English as a Foreign Language, including practice exercices

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

TOEFL strategies : a complete guide to the iBT / Bruce Stirling

Author:

Bruce Stirling, Bruce

Publisher:

Los Angeles, CA : Nova Press, [2016]

ISBN:

9781944595128, 9781944595135

Summary:

Provides test tips and strategies for the Test of English as a Foreign Language, including practice exercices

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1446745

A student’s writing guide : how to plan and write successful essays

Introduction — Reflection : asking questions and proposing answers — Interpretation : reading and taking notes — Introductions — Middles — Endings — You, your language and your material — Analytical language 1 : sentences — Analytical language 2 : rhetorical strategies — Cohesion and texture — Conventions of academic writing

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

A student’s writing guide : how to plan and write successful essays / Gordon Taylor

Author:

Taylor, Gordon

Publisher:

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009

ISBN:

9780521729796, 9780511650727

Summary:

Introduction — Reflection : asking questions and proposing answers — Interpretation : reading and taking notes — Introductions — Middles — Endings — You, your language and your material — Analytical language 1 : sentences — Analytical language 2 : rhetorical strategies — Cohesion and texture — Conventions of academic writing

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=304731

The English writing system / Vivian Cook

Combining an academic perspective from linguistics and psychology with insights into everyday spelling mistakes, The English Writing System will interest students and teachers of linguistics, literature, the English language, psychology and education

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย – เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

The English writing system / Vivian Cook

Author:

Cook, V. J.

Publisher:

London : Arnold ; New York : Distributed in the U.S.A. by Oxford University Press, 2004

ISBN:

9780340808641, 9780340808634, 9781444119015

Summary:

Combining an academic perspective from linguistics and psychology with insights into everyday spelling mistakes, The English Writing System will interest students and teachers of linguistics, literature, the English language, psychology and education

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=327739

เมื่อน้อง ๆ ได้อ่านหนังสือประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน จะทำให้น้อง ๆ มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษษอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

บริการที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้เมื่อต้องการนำหนังสือออกจากห้องสมุด

ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน
ให้คะแนนรายวิชานี้หน่อย
5/5

Visits: 297

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.