Day: September 12, 2022

ประเพณี สารทเดือนสิบ ที่นครศรีธรรมราช

ประเพณีสารทเดือนสิบ สารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และมีการสืบทอดกันมาตั้งโบราณกาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจุบันก็ยังคงสืบสานประเพณีนีัอยู่อย่างต่อเนื่อง

Back To Top