Day: April 4, 2022

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้

Back To Top