Month: April 2022

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้

Back To Top