ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

หนังสือประกอบการเรียน FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

รายวิชา FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Medicine 1)

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คือ สาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่งที่รวมความรู้ทางการแพทย์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่ประกอบด้วยความผูกพัน, ความรัก, การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว (มีหลักการเหมือนกันทั่วโลก) วันนี้มา ชวนน้องอ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม การสื่อสาร การเข้าถึงบุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (โดยการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ปี) Individual, family and community experience (continuous all year long) with an emphasis on holistic perspective, including approaches, communication and health promotion.

ดูคลิป เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ก่อนตัดสินใจ คลิกเลย

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
คลิกดูรายละเอียด
5/5

เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

        นำเสนอนโยบาย หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว โดยรวบรวมทบทวนองค์ความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และข้อมูลจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมงานที่ดำเนินงานมาอย่างน้อย 10 ปี ทั้งในบริบทเขตเมือง เขตชนบท ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

         ประกอบด้วยเรื่อง – การพัฒนานโยบายด้านปฐมภูมิที่ผ่านมาผ่านกรณีตัวอย่าง – หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับนโยบายเครือข่ายสุขภาพอำเภอและ PCC – เหตุจูงใจ การเรียนรู้และคุณลักษณะที่สำคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว – แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับกับการพัฒนาบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพอำเภอ บทวิเคราะห์และอภิปราย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ PCC 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
คลิกดูรายละเอียด
5/5

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว (Principles of family medicine)

ทีมบรรณาธิการ : กฤษณะ สุวรรณภูมิ และ สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ

      ในเล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาอธิบายหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวของไทย แต่ละบทจะมีผู้เขียน และมีบรรณานุกรมแต่ละเรื่องกันไป   รวม 10 บทด้วยกัน เริ่มปูพื้นตั้งแต่เบื้องต้นของเวชศาสตร์ครอบครัว  หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว การเป็นบริการด่านหน้า การดูแลอย่างต่อเนื่อง การดูแลแบบครอบคลุม การดูแลโดยมีการเชื่อมประสานกัน ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชากรที่กำหนด

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
คลิกดูรายละเอียด
5/5

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวควรเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านชุมชน ด้านพลวัตรของสังคม (Family morality) เพราะเป็นเรื่องสำคัญ……. เป็นคุณค่าที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายไปสู่พ่อมแม่และไปสู่ลูกหลานตามลำดับ คุณธรรมที่ดีหากมีการถ่ายทอดข้ามรุ่น…..จะช่วยประสานครอบครัวและชุมชนอยู่ร่วมกันได้

รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปีกับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย 22-24 ตุลาคม 2553

ทีมบรรณาธิการ : สุพัตรา ศรีวนิชชากร, ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ และสุมาลี ประทุมนันท์

       เป็นการบันทึกร่องรอย และบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประชุมวิชาการของแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวที่มาพบปะ ร่วมกันเสนอผลงานวิจัย วิชาการ และประสบการณ์อย่างถ้วนทั่ว อันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในกระบวนการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยงานหนึ่ง 

       ในเล่มประกอบด้วยการปาฐกถา เรื่อง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับการพัฒนาประเทศไทย — เวชศาสตร์ครอบครัว : มุมมองและการสนับสนุนจากภาคนโยบาย — เวชศาสตร์ครอบครัว : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ — Tools & Tips in Family Practice — ตัวตนคน Fam med — เส้นทางการขับเคลื่อน

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน : ทรัพยากรออนไลน์

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์

รายวิชา FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
อยากอ่าน ไม่ต้องยืม เพียงแค่คลิก
5/5

Family medicine

Family medicine. Authors: Paulman, Paul M., MD Dill, Kenneth, MD Document Type: Article

       Abstract: From cradle to grave, family physicians have the ability to take care of patients from all age groups and manage a great variety of medical problems on a daily basis. As the primary care provider, they are central to a patient’s care, either by providing it directly (85 percent of all medical problems) or by consulting specialists and following their management recommendations. They act as the patient’s advocate even when healthy by providing preventive care services to find disease earlier in an attempt to eliminate it or slow its progression.

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอ่านให้ฟัง เลือกสำเนียงในการฟัง ความเร็วในการพูด และยังเลือกแปลเป็นภาษาไทยได้อีกด้วย

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
อยากอ่าน ไม่ต้องยืม เพียงแค่คลิก
5/5

Family Medicine : Principles and Practice

Editors : Paul PaulmanRobert B. TaylorAudrey A. PaulmanLaeth S. Nasir

รายละเอียด : หลักการและพื้นฐานของเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ family medicine และยังามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะบางบทได้

This book is organized into short, focused chapters almost exclusively dedicated to topics relevant to daily practice. All lead authors are themselves accomplished family physicians who can specifically address the needs, concerns, and interests of this crucial profession. As one of the key reference textbooks for family medicine, it is very important to provide the most up-to-date knowledge to support learners and practitioners of family medicine in the face of rapidly expanding clinical knowledge and the extensive self-examination of family medicine.

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

Visits: 173

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.