หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันนี้พี่ชวนน้อง ๆ มาเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กันค่ะ เชื่อว่าหลายคนน่าจะเก่งแล้ว สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษษอีงกฤษกันได้กลายคน แต่อาจจะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ยังไม่เก่งแบบนั้น  พี่ ๆ จึงได้แนะนำหนังสือและสารสนเทศเพื่อช่วยให้น้อง ๆ เก่งมากยิ่งขึ้น  พร้อมแล้วมากันเลย

รายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือภาษาอังกฤษว่า Fundamental English มีหนังสือหลายเล่มให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชวนน้องอ่าน หนังสือสำหรับน้อง ๆ ในการเรียนรายวิชานี้กันค่ะ

คำอธิบายรายวิชา

        รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์ และรูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวันและภาษาที่ใช้ในห้องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่าจะได้รับระดับคะแนนผ่าน

มีหนังสือประกอบการเรียนที่ได้รวบรวมไว้ หนังสือทั้งหมดนี้นี้ น้อง ๆ ค้นหา หยิบอ่าน หรือยืมกลับบ้านไปอ่านได้
1. พื้นฐานความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน :  ภัทร์นรินทร์ ศุภกร

เนื้อหา :

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้น เริ่มด้วย บทที่ 1 การอธิบายลักษณะของหน่วยข้อความ ซึ่งแบ่งออกเป็น คำ วลี และประโยค บทที่ 2 อธิบายชนิดและหน้าที่ของคำและวลี ภายในประโยค บทที่ 3 คำนาม  บทที่ 4 คำสรรพนาม บทที่ 5 คำกริยา บทที่ 6 คำคุณศัพท์ บทที่ 7 คำวิเศษณ์ บทที่ 8 คำบุพบท บทที่ 9 คำสันธาน บทที่ 10 คำอุทาน และบทที่ 11 เรื่องประโยคโดยภาพรวมทั้งหมด

   

2. เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์
เนื้อหา

ผู้เขียน : ศิริพร โตพึ่งพงศ์ และ สุชาดา โตพึ่งพงศ์

เนื้อหา :

เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ : ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือขั้นพื้นฐานของการเรียนไวยากรณ์ให้เข้าใจง่าย เพื่อการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพูด การอ่าน และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายหลักที่พึงเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆ รวมถึงมีศัพท์และข้อแนะนำในการนำไประยุกต์ใช้ ทั้งในการเรียน การพูด และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3. Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์ 1

ผู้เขียน : อาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์ ; แปลโดย บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์

เนื้อหา :

Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์ 1 สรุปหลักไวยากรณ์สำคัญ ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ในรูปแบบของตาราง โดยด้านขวาของตารางเป็นประโยคตัวอย่าง ด้านซ้ายเป็นคำอธิบายหลักไวยากรณ์แยกออกเป็นข้อ ๆ ตามหัวเรื่องของไวยากรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังทบทวนหลักไวยากรณ์เพื่อเตรียมสอบ

4. Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์ 2

ผู้เขียน : อาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์ ; แปลโดย บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์

เนื้อหา :

Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์ 2  สรุปเนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญ ๆ เช่นเดียวกับหนังสือ Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์ 1  แต่มีตัวอย่างที่มากและซับซ้อนกว่า รวมทั้งการเพิ่มเติมรายละเอียดและการอธิบายเชิงไวยากรณ์จะอยู่ในระดับก้าวหน้ามากขึ้น ผู้ศึกษาควรมีความรู้ระดับพิ้นฐานมาบ้างแล้ว

ผู้เขียน : ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์

เนื้อหา : 

คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ ไวยากรณ์ถือเป็นหัวใจหลักของทุกภาษา เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสาร หากเข้าใจไวยากรณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะยิ่งใช้ภาษานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลายคนอาจคิดว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ แต่ถ้าเปลี่ยนจากที่คิดว่ายากเป็นความพยายามก็จะพบว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด หนังสือเล่มนี้จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอน หรือวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

6. Professional grammar in depth

ผู้เขียน : นารีรัตน์ บุญช่วย

เนื้อหา :

Professional grammar in depth เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สู่ความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นพิ้นฐานสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ต่อไป ที่ช่วยให้การเขียนและการอ่านในการศึกษาต่อในระดับสูงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาประกอบด้วย 25 บท พร้อมแบบฝึกและเฉลยท้ายเล่ม

7. ไวยากรณ์อังกฤษเรียนเองก็ได้...ง่ายจัง

ผู้เขียน : เนาวรัตน์ เริงโกสุม

เนื้อหา :

ไวยากรณ์อังกฤษเรียนเองก็ได้…ง่ายจัง เรียบเรียงเนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษอย่างง่าย ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เข้าใจหลักไวยากรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น  เนื้อหาในตัวเล่มประกอบด้วย ประโยค ประเภทของประโยค การวิเคราะห์ประโยค คำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำวิเศษณ์ คำสรรพนาม คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้อักษรตัวใหญ่

8. Quick grammarไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!

ผู้เขียน :  ม.ล.ฐนิสา ชุมพล บรรณาธิการ.

เนื้อหา :

Quick grammarไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย! เนื้อหาในเล่มครอบคลุมไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด 20 เรื่อง แบ่งเป็นตอนสั้น ๆ 144 ตอน เช่น คำนาม คำนำหน้านาม คำบอกปริมาณ คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำวิเศษณ์ กาลเวลา คำบุพบท คำสันธาน ประโยค และชนิดของคำ

9. พื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษ

ผู้เขียน :  ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร

เนื้อหา :

พื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษ รวมรวมหลักการใช้ไวยากรณ์ที่สำคัญ จำเป็นต้องรู้ เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ อธิบายแบบง่าย ๆ ยกตัวอย่างประกอบวิธีการใช้ไวยากรณ์ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

 

Hits: 241

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.