การปกครองนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

การปกครองนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีลำดับ พัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง

พ.ศ. 2440-2447
(พร้อม ณ นคร)
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ในตระกูล ณ นคร คนสุดท้าย พ.ศ.2410-2444

พ.ศ. 2447 – พ.ศ. 2449
(หมี ณ ถลาง)
พระยาสุนทราทรธุระกิจ

หรือพระยาสุนทราทรธุรกิจปรีชา

พ.ศ. 2449 – พ.ศ. 2452
(ถนอม บุณยเกตุ)
พระยาตรังค์ภูมาภิบาล
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2455
(เย็น สุวรรณปัทม์)
พระยาศิริธรรมบริรักษ์
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
พ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2462
(ทับ มหาเปารยะ)
พระยาประชากิจกรจักร์
พระยาประชากิจกรจักร์
Add Description Here
พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2474
(สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พระยารัษฎานุประดิษฐ์

เป็นช่วงของการเกิด "งานเทศกาลเดือนสิบ” มีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2466 ที่สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสร้างสโมสรข้าราชการซึ่งชำรุดมากแล้ว โดยในช่วงนั้น พระภัทรนาวิก จำรูญ (เอื้อน ภัทรนาวิก) ซึ่งเป็นนายกศรีธรรมราชสโมสร และพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานประจำปีขึ้น พร้อมทั้งมีการออกร้าน และมหรสพต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน 3 คืน จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ. 2535 ทางจังหวัดได้ย้ายสถานที่จัดงาน จากสนามหน้าเมือง ไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งมีบริเวณกว้าง และได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ ไว้อย่างสวยงาม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562) 

พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2475
(เป้า สุมนดิษฐ์)
พระยาสุรพลนิพิธ
พระยาสุรพลนิพิธ
Add Description Here
พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2476
(โจ้ กนิษฐารัตน์)
พระยาบุรีสราธิการ
พระยาบุรีสราธิการ
Add Description Here
พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2477
(ประเสริฐ อรรถนิพนธ์ปรีชา)
พระอรรถานิพนธ์ปรีชา
พระอรรถานิพนธ์ปรีชา
Add Description Here
พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2481
(เต่า ศตะกูรมะ)
พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
Add Description Here
พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2484
(ปริก สุวรรณนนท์)
เรือเอก พระสาครบุรานุรักษ์ ราชนาวี
เรือเอก พระสาครบุรานุรักษ์ ราชนาวี
Add Description Here
พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2486
(วุฒิ ศรสงคราม วุฒิราษฎร์รักษา)
เรืออากาศเอก หลวงวุฒิราษฎร์รักษา
เรืออากาศเอก หลวงวุฒิราษฎร์รักษา
Add Description Here
พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2489
(ภักดี ดำรงฤทธิ์)
ขุนภักดีดำรงฤทธิ์
ขุนภักดีดำรงฤทธิ์
Add Description Here
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2489
(สุวงศ์ วัฏฏสิงห์)
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
Add Description Here
พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2494
(ชิต สุมนดิษฐ์)
ขุนอารีราชการัณย์
ขุนอารีราชการัณย์
Add Description Here
พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2495
(ไมตรี พิจิตรนฤการ)
ขุนไมตรีประชารักษ์
ขุนไมตรีประชารักษ์
Add Description Here
พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2497
(ชุบ กลิ่นสุคนธ์)
ขุนพิเศษนครกิจ
ขุนพิเศษนครกิจ
Add Description Here
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2501
นายมงคล สุภาพงษ์
นายมงคล สุภาพงษ์
Add Description Here
พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2503
นายจันทร์ สมบูรณ์กุล
นายจันทร์ สมบูรณ์กุล
Add Description Here
พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512
นายสันต์ เอกมหาชัย
นายสันต์ เอกมหาชัย
Add Description Here
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2514
นายพันธ์ ลายตระกูล
นายพันธ์ ลายตระกูล
Add Description Here
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2518
นายคล้าย จิตพิทักษ์
นายคล้าย จิตพิทักษ์
Add Description Here
พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2518
นายเวียง สาครสินธุ์
นายเวียง สาครสินธุ์
Add Description Here
พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2519
นายศุภโยค พานิชวิทย์
นายศุภโยค พานิชวิทย์
Add Description Here
พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2521
นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร
นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร
Add Description Here
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
นายธานี โรจรนาลักษณ์
นายธานี โรจรนาลักษณ์
Add Description Here
พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529
นายเอนก สิทธิประศาสน์
นายเอนก สิทธิประศาสน์
Add Description Here
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2530
เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง
เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง
Add Description Here
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร
Add Description Here
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533
พันโทกมล ประจวบเหมาะ
พันโทกมล ประจวบเหมาะ
Add Description Here
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534
ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์
ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์
Add Description Here
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535
ร้อยตรีกิตติ ประทุมแก้ว
ร้อยตรีกิตติ ประทุมแก้ว
Add Description Here
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
Add Description Here
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537
นายสุชาญ พงษ์เหนือ
นายสุชาญ พงษ์เหนือ
Add Description Here
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
Add Description Here
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540
นายประกิต เทพชนะ
นายประกิต เทพชนะ
Add Description Here
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
Add Description Here
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
Add Description Here
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547
นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
Add Description Here
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
นายวิชม ทองสงค์
นายวิชม ทองสงค์
Add Description Here
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
นายภาณุ อุทัยรัตน์
นายภาณุ อุทัยรัตน์
Add Description Here
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554
นายธีระ มินทราศักดิ์
นายธีระ มินทราศักดิ์
Add Description Here
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
Add Description Here
พพ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
Add Description Here
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
Add Description Here
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
Add Description Here
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
นายศิริพัฒ พัฒกุล
นายศิริพัฒ พัฒกุล
Add Description Here
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
Add Description Here
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
นายอภินันท์ เผือกผ่อง
นายอภินันท์ เผือกผ่อง
Add Description Here

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2562). ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ. https://www.m-culture.go.th/nakhonsrithammarat/ewt_news.php?nid=658&filename=index

Views: 301

No tags for this post.