News & Events
tsu-clm

อาจารย์และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย “การบริหารจัดการ องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริการสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

WUNCA42

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (42 nd WUNCA) ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ศบส.ต้อนรับคณะราชภัฎนครปฐม

เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ฯ แก่นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ชั้นปีที่ 2  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงทะเบียนฝ่ายต้อนรับอพ.สธ.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี